6 kap. 6 a §

Brister i arbetsmiljön ska i regel kunna åtgärdas genom en dialog mellan arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare.

Men ett skyddsombud som anser att en risk eller annat arbetsmiljöproblem behöver åtgärdas eller undersökas och inte fått rättning på annat sätt ska enligt AML 6 kap. 6a § göra en formell skriftlig begäran om arbetsmiljöåtgärd. Det kallas vanligen för att göra en ”sex-sex-a”.

Begäran kan avse risker och arbetsmiljöproblem som berör både ordinarie och inhyrd personal på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är skyldig att omedelbart ge skyddsombudet ett skriftligt kvitto att framställan har mottagits (AML 6:6 a). Arbetsgivaren ska därefter snabbt följa upp med ett svar på begäran (Tägtström, 2015, s. 68).

Om arbetsgivaren inte svarar inom skälig tid kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket ingriper med ett föreläggande eller förbud. Skyddsombudet kan avbryta arbetet innan arbetsmiljöverket har tagit ställning i frågan, om arbetet innebär omedelbart överhängande och allvarlig fara för liv eller hälsa (AML 6:7), se skyddsombudsstopp.

Gör så här vid begäran om arbetsmiljöåtgärd:
1. Riskbedöm på platsen. Samråd med arbetstagaren, arbetsledaren, annat SO, HSO eller RSO.
2. Överväg om risken är så allvarlig att ett skyddsombudsstopp är motiverat.
3. Kontakta ansvarig representant för arbetsgivaren (muntligt eller skriftligt). Beskriv vilken åtgärd du begär och motivera vid behov genom att beskriva riskkällan, möjliga konsekvenser och din uppfattning om riskklass.
4. Klargör att din framställan är en formell s.k. ”sexsex- a” i enligt med AML 6 kap. 6a §.
5. Om du inte får ett mottagningskvitto eller om arbetsgivaren inte tar fasta på din begäran ska du kontakta Arbetsmiljöverket som kan ingripa med ett föreläggande eller förbud.

Begäran om arbetsmiljöåtgärdbya.se > Arbetsmiljö > Arbetsmiljömaterial: Begäran om Arbetsmiljöåtgärd

Det är viktigt att framställa arbetsmiljöåtgärder ur ett Människa-, teknik och organisationsperspektiv (MTO). Förser man personal med överfallslarm behöver man även utbilda personalen i grundförfarande i underlägen. Dessutom måste organisationen ha rutiner och resurser att hantera ett utlöst överfallslarm. BYA har den ledande kompetensen
inom området och kan erbjuda uppdragsutbildningar efter särskild förfrågan.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 6 kap. 6 a §
Bron & Östergren (2010), Fälthandbok: Skyddsombud Bevakning, Stockholm: BYA
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018. Stockholm:
Arbetsmiljöverket. Tillgänglig på www.av.se > Publikationer > Böcker

Se även
Arbetsgivare, Arbetsmiljölagen, MTO, Skyddsombud &- SO, Skyddsombudsstopp


Andra som läste detta läste även
Begäran om arbetsmiljöåtgärd
Alkohol och droger
Skyddsombudsstopp
AFA Försäkring
Arbetsgivare