Om bevakningsbranschen och BYA

Bevakningsbranschen i Sverige

Bevakningsbranschen sysselsätter ca 20 000 personer som arbetar för ett säkrare och tryggare samhälle. Branschen omsätter omkring 9 miljarder kronor varje år. Tre företag, Securitas, G4S Security Services och Nokas Security, är dominerande och finns över hela landet. Övriga företag är av varierande storlek. Många är fåmansföretag med en stark lokal anknytning. Inom värdehantering finns två stora aktörer, Loomis och Nokas Värdehantering, som dominerar marknaden.

Säkerhetsbranschen i stort växer och blir en allt större och viktigare sektor. Det förebyggande säkerhetsarbetet, att skydda liv och egendom, blir mer och mer angeläget i takt med att komplexiteten – och därmed också sårbarheten – ökar i många verksamheter. Den tekniska utvecklingen har medfört att de säkerhetstekniska tjänsterna har blivit allt mer kvalificerade. Efterfrågan inom branschen är starkt kopplad till den ekonomiska utvecklingen i stort samt till sociala och demografiska skillnader i samhället. De förändrade förutsättningarna har inneburit en ökad efterfrågan på trygghet som staten har svårt att möta. För att få ekvationen att gå ihop har privata aktörer blivit allt viktigare, och idag fungerar bevakningsbranschen i många avseenden som garanter för tryggheten ute i vår offentliga miljö.

Branschens utveckling har medfört många möjligheter, men med förändring och utveckling följer också nya typer av utmaningar. Detta ställer krav som bevakningsföretagen måste leva upp till för att möta framtidens marknad på bästa sätt. Med tillväxt kommer ansvar och en ökad förväntning på kvalitet och leveranssäkerhet. Företag som kan möta kundens behov och leverera kvalitet i bevakningsuppdraget, samt prioriterar en god arbetsmiljö för sina medarbetare, kommer att ha ett försprång i den framtida konkurrensen.

Cirka 10 % av landets väktare utför värdetransport, 15 % arbetar med publika bevakningstjänster. Övriga tjänstgör ”innanför staketet” främst som stationära eller ronderande väktare. BYA:s Temoundersökning från 2010 visar att väktare under ett dygn

  • stänger 10 000 branddörrar
  • släcker 300 bränder
  • stänger av 550 kaffebryggare
  • stänger och låser 4 400 fönster och 10 000 ytterdörrar
  • kontrollerar behörighet på 14 400 personer och upptäcker 3 100 obehöriga
  • ingriper mot 900 gärningspersoner som försökt eller har begått brott
  • gett första hjälpen 50 gånger.

Fakta om BYA

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, BYA, är en ideell förening där medlemmarna representeras av Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet som samverkar kring viktiga branschfrågor. BYA:s huvudsakliga uppdrag är att:

- Svara för bevakningsbranschens utbildningsbehov genom Väktarskolan och den egna gymnasieskolan Säkerhetsgymnasiet samt genom samarbete med gymnasieskolor och vuxutbildningar runtom i landet som erbjuder yrkesutgången väktare.
- Utveckla bevakningspersonalens arbetsmiljö, bl.a. genom utredning, utbildning och rådgivning.

BYA grundutbildar ca 1300 nya väktare varje år och till det tillkommer en mängd specialistutbildningar samt fortbildningar för befintlig bevakningspersonal. På Säkerhetsgymnasiet i Kista utbildas ca 150 elever till väktare.

OM ARBETSMILJÖ-HANDBOKEN

Det naturliga redskapet för problemlösning i bevakningsföretagets vardag.

Handboken ska bidra till att samarbetet för bättre säkerhet, hälsa och effektivitet utgår från en gemensam kunskapsgrund.

PAPPER ELLER DIGITAL? - DU VÄLJER!

Vi vill alltid att du snabbt skall kunna nå innehållet i Arbetsmiljöhandboken, därför finns nu den nu digital med alla de fördelar som internet och globaliseringen för med sig! Sök och hitta, gilla eller ogilla. Vi har gjort det möjligt att snabbt komma åt det du söker vare sig du har en smartphone, läsplatta eller är med din dator!

Självklart finns boken kvar som pappervariant och du beställer den som vanligt på www.bya.se