Arbetsanpassning

Alla människor är olika. Därför ska förhållandena på arbetsplatsen formas efter arbetstagarnas särskilda villkor för arbetet så att de inte löper risk att skadas. Det är den grundläggande innebörden av begreppet arbetsanpassning.
“Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” (AML 2:1)

Rehabilitering
Begreppet arbetsanpassning används också i samband med rehabilitering. Då handlar det om att anpassa arbetsförhållandena till en arbetstagare som får hjälp med att återfå sin arbetsförmåga under eller efter en sjukfrånvaro. Se Rehabilitering.

Organiserad arbetsanpassning
Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsanpassning (AFS 2020:5) innebär det bl.a. att

Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om någon av arbetstagarna behöver arbetsanpassning och se till att det finns rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning.

Av rutinerna ska det framgå
1. vem som tar emot informationen
2. vad som händer med informationen
3. vad mottagaren ska göra.

Arbetsgivaren ska göra rutinerna kända för alla arbetstagare.

Arbetsgivare som har 10 eller fler arbetstagare ska ha skriftliga rutiner

Handlingsutrymme
Ett av många praktiska exempel på arbetsanpassning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Belastningsergonomi (AFS 2012:2). Där betonas vikten av att skapa handlingsutrymme för arbetstagarna, t.ex. genom att utrusta ett arbetsställe med inställningsbara bord och stolar. Detta är viktigt att beakta i vaktkurer, receptioner, uppräkningscentraler m.m.

Olikheter i förändring
Reglerna och rekommendationerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5) är exempel på arbetsanpassning till arbetstagares skiftande behov.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 2 kap. 1 §
www.av.se
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Arbetsanpassning (AFS 2020:5)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Belastningsergonomi (AFS 2012:2)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)

Se även
Graviditet och amning, Rehabilitering


Andra som läste detta läste även
Rehabilitering
Alkohol och droger
Arbetsgivare
Skyddskommitté
Arbetsledare