Arbetsledare

Arbetsgivaren ger arbetsledare och chefer i uppdrag att se till att arbetsmiljölagen och andra bestämmelser följs inom deras respektive ansvarsområden. Det ger arbetsledaren en central roll i arbetsmiljöarbetet.

Tillsammans med skyddsombuden utgör arbetsledarna kontaktytan mellan arbetsgivaren och de anställda. Därför spelar de en avgörande roll för att det ska bli något resultat av det ansvar som arbetstagare och arbetsgivare tar för sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. På lite större arbetsplatser är det i praktiken omöjligt för arbetsgivaren att utöva arbetsgivaransvaret i detalj. Därför är det vanligt att arbetsgivaren överlåter arbetsmiljöuppgifter till arbetsledare genom s.k. uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten (AFS 2001:1 6 §).

För att få göra en uppgiftsfördelning måste arbetsgivaren se till att den som får uppgifterna har tillräcklig kompetens samt tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna utföra dem. Annars ska arbetsledaren muntligen eller skriftligen lämna tillbaka uppgifterna. Termen returnera används också.

Andra chefsbefattningar
Förutom arbetsledare förekommer även andra befattningshavare som arbetsgivaren utsett att organisera arbetet så som driftchefer, avdelningschefer och positionsansvariga. Huruvida befattningen har ett arbetsmiljöansvar beror inte på dess namn utan baseras på vilka beslut denne har fått rätt att fatta och om denne har fått resurser i form av tid, kompetens och ekonomi att vidta arbetsmiljöåtgärder.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Se även
Gruppledare, Ledarskap, Uppgiftsfördelning


Andra som läste detta läste även
Arbetsgivare
Alkohol och droger
Gruppledare
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Arbetsmiljölagen