Arbetsledare

Arbetsgivaren ger arbetsledare och chefer i uppdrag att se till att arbetsmiljölagen och andra bestämmelser följs inom deras respektive ansvarsområden. Det ger arbetsledaren en central roll i arbetsmiljöarbetet.

Tillsammans med skyddsombuden utgör arbetsledarna kontaktytan mellan arbetsgivaren och de anställda. Därför spelar de en avgörande roll för att det ska bli något resultat av det ansvar som arbetstagare och arbetsgivare tar för sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. På lite större arbetsplatser är det i praktiken omöjligt för arbetsgivaren att utöva arbetsgivaransvaret i detalj. Därför är det vanligt att arbetsgivaren överlåter arbetsmiljöuppgifter till arbetsledare genom s.k. uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten (AFS 2001:1 6 §).

För att få göra en uppgiftsfördelning måste arbetsgivaren se till att den som får uppgifterna har tillräcklig kompetens samt tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna utföra dem. Annars ska arbetsledaren muntligen eller skriftligen lämna tillbaka uppgifterna. Termen returnera används också.

Andra chefsbefattningar
Förutom arbetsledare förekommer även andra befattningshavare som arbetsgivaren utsett att organisera arbetet så som driftchefer, platschefer, avdelningschefer och positionsansvariga. Huruvida befattningen har ett arbetsmiljöansvar beror inte på dess namn utan baseras på vilka beslut denne har fått rätt att fatta och om denne har fått resurser i form av tid, kompetens och ekonomi att vidta arbetsmiljöåtgärder.

Utbildning i arbetsmiljö för chefer - Praktisk arbetsmiljö PAM
Det är av stor vikt att tjänstemän i chefs- och arbetsledande befattning får en grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Detta för att kunna leva upp till arbetsmiljölagstiftningen och kunna ta emot ett delegerat arbetsmiljöansvar.

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd erbjuder därför en grundläggande arbetsmiljöutbildning i två block, 3 + 3 dagar i internatform. Utbildningen kallas PAM - praktisk arbetsmiljö. Ytterligare infromation om denna hittar du på BYAs hemsida eller vänd dig till ditt företags HR-avdelning.

Reglering av arbetsledare i kollektivavtal
I kollektivavtalet mellan Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet regleras arbetsledare på följande sätt i § 17:
"Med arbetsledare förstås den, som är anställd att såsom arbetsgivarens ställföreträdare leda, fördela och kontrollera arbete, vilket utförs av underställd personal och i vilket arbetsledaren icke annat än tillfälligtvis själv deltar."

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Kollektivavtal slutet mellan Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet

Se även
Gruppledare, Ledarskap, Uppgiftsfördelning


Andra som läste detta läste även
Gruppledare
Uppgiftsfördelning
Arbetsgivare
Alkohol och droger
Arbetsmiljölagen