Arbetsmiljöförordningen

Arbetsmiljöförordningen, AMF (1977:1166) kompletterar arbetsmiljölagen (1977:1160). Arbetsmiljöförordningen är utfärdad av regeringen och anger i 22 paragrafer bl.a. hur arbetsmiljölagen ska omsättas i praktiken.

Den lokala skyddsverksamheten och Arbetsmiljöverket har rättigheter och skyldigheter preciserade i arbetsmiljöförordningen. Där finns också bestämmelser om läkares anmälnings- och underrättelseskyldigheter vid arbetsskador och sjukdomar som kan ha samband med arbetet (Tägtström, 2015). Arbetsmiljöförordningen innehåller även bestämmelser om t.ex. skyddskommittéer och skyddsombud.

Arbetsmiljöförordningen ska finnas tillgänglig för arbetstagarna.

Källor och mer information
Ahlberg, K. (2013). Arbetsmiljölagen: med kommentarer. (10., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Prevent.
Arbetsmiljöförordningen, AMF (1977:1166)
Tägtström, M. (red.) (2018). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 21 april 2018.
Stockholm: Arbetsmiljöverket. www.av.se > Publikationer > Böcker

Se även
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamling, Lagar och regler


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Lagar och regler
Skyddskommitté
Arbetsmiljöverket