Arbetsplatsens utformning

En bra utformning av arbetsplatsen är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Den påverkas bl.a. av lokalernas form och struktur (även personalutrymmenas) samt av förhållanden som belysning, buller, ventilation, larm och inredning. I stort sett allt avgörs redan vid projekteringen av byggnader och anläggningar. Detaljerade regler för detta återfinns i AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, som också innehåller omfattande råd om tillämpningen av reglerna. Det är viktigt att arbetsgivaren redan på idéstadiet börjar samverka med arbetstagare och skyddsombud om nybyggnad och förändringar.

Gäller även i kundens lokaler
Ett bevakningsföretag har ansvar för sina anställdas arbetsmiljö också hos kunderna och hamnar ofta i en konfliktsituation mellan att tillvarata sina anställdas intressen och risken att förlora kunden. Därför är det viktigt att känna till att lagar och regler ger stöd för att ställa krav också på bevakningskundernas lokaler.

Grundläggande regler
De mest grundläggande reglerna om utformning av arbetsplatser finns i arbetsmiljölagen, AML (1977:1160). Där framgår t.ex. att hänsyn ska tas till människors olika psykiska och fysiska förutsättningar. Vill man förekomma så planerar man och bygger en flexibel arbetsplats som enkelt kan ändras och justeras så att den passar så många som möjligt, t.ex. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (AFS 2020:1). Fokus ligger även på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, d.v.s. vara anpassade för den verksamhet de används till.

Arbetsmiljölagen slår också fast att ”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.” (AML 3:2). Hur det ska gå till preciseras i AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete, bl.a. genom att undersöka riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljöfaktorer. När man bygger nytt eller bygger om befintliga lokaler så räknas det som en förändring i verksamheten som enligt AFS 2001:01 ska riskbedömas i samverkan med arbetstagare och skyddsombud.

Detaljerade regler i AFS
Det praktiska arbetet med att utforma arbetslokaler förenklas av att en hel del både grundläggande och detaljerade bedömningar redan är gjorda i lagar och regler, t.ex. om ljud, ljus och ventilation. Att ny- och ombyggnad kräver omfattande planering av lång rad detaljer framgår av följande punkter, som är ett urval av rubrikerna i Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1):

 • Dagsljus
 • Belysning
 • Luftkvalitet
 • Ventilation
 • Termiskt klimat
 • Buller och akustik
 • El
 • Installationer för vatten och avlopp
 • Inredning och utrustning
 • Golv, väggar och tak
 • Fönster, dörrar och portar
 • Transportvägar, gångar och korridorer
 • Trappor och fasta stegar
 • Skyddsanordningar och nödutrustningar
 • Larm och utrymning
 • Personalutrymmen
 • Drift och underhåll

BYA:s skrift Bättre bevakningslokaler (Martelius, (red.) 2022) kompletterar föreskrifterna.

Skyddsombud ska delta Skyddsombudets roll är viktig i alla led av en ny- eller ombyggnad. Det gäller allt från planering till ritningsgranskning. Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 § ålägger arbetsgivaren att underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena och låta skyddsombud delta vid planering av nya eller ändrade lokaler.

Annan lagstiftning att ta hänsyn till vid arbetsplatsens utformning är bl.a.

 • plan- och bygglagen SFS 1987:10
 • lagen om tekniska egenskapskrav för byggnadsverk SFS 1994:847
 • förordning om funktionskontroll av ventilationssystem SFS 1991:1273.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 6 kap. 4 §
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Arbetsmiljöverket www.av.se > Inomhusmiljö
Martelius, P. (red.) (2022). Bättre bevakningslokaler. (3. uppl.) [Sverige]: BYA arbetsmiljö.
www.bya.se > Arbetsmiljö > Beställ av oss > Bättre bevakningslokaler

Se även
Belysning, Buller, Bevakningslokaler, Samordningsansvar


Andra som läste detta läste även
Belysning
Bevakningslokaler
Arbetsmiljölagen
Påföljder
Arbetsmiljöverkets författningssamling