Bevakningslokaler

All utformning av arbetslokaler är strängt reglerad så att ohälsa och olyckor ska förebyggas och arbetsmiljön i övrigt uppfylla lagstiftningens krav. När det gäller bevakningslokaler hamnar bevakningsföretagen ofta i en konfliktsituation. Företaget har arbetsmiljöansvar för sina anställda, men vill samtidigt inte stöta sig med befintliga eller nya kunder genom att kräva att dessa ska göra arbetsmiljöinvesteringar i lokalerna. Det kan ibland innebära att företagen inte ställer nödvändiga arbetsmiljökrav på sina kunder vid t.ex. byggnationer.

Då är det viktigt att kunna hänvisa till rådande regelverk. Uppslagsorden Arbetsplatsens utformning och Samordningsansvar beskriver det regelverket närmare. Det krävs också specialkunskaper för att bygga en bra arbetsmiljö för bevakningstjänster. Skriften Bättre bevakningslokaler, (Martelius (red.), 2022) ger råd och rekommendationer. Den kompletterar Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) t.ex. när det gäller bevakningsaspekter. I häftet listas de vanligaste lokalerna som bevakningspersonal vistas i, från pausrum till griprum och bevakningscentral. Förutom generella råd kring ljud, ljus och ergonomi finns konkreta råd för varje lokaltyp. Arbetsmiljöaspekter vid ny-, till- och ombyggnationer kommenteras och kompletteras med en användbar checklista.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > Inomhusmiljö
Martelius, P. (red.) (2021). Bättre bevakningslokaler. (3. uppl.) [Sverige]: BYA arbetsmiljö. www.bya.se > Arbetsmiljö > Arbetsmiljömaterial > Bättre bevakningslokaler

Se även
Arbetsplatsens utformning, Belysning, Buller, Samordningsansvar


Andra som läste detta läste även
Arbetsplatsens utformning
Påföljder
Checklista
Alkohol och droger
Arbetsledare