Brandfarliga och explosiva varor

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delas brandfarliga varor in i

  • gaser, t.ex. acetylen, naturgas, gasol och vätgas
  • vätskor t.ex. bensin, eldningsolja, fotogen och T-sprit
  • brandreaktiva varor som är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera våldsamt vid en brand eller med brand som följd

Explosiva varor är till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

Viktiga författningar
Hanteringen regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor (1988:868). Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) har bestämmelser om brandskyddsinsatser på arbetsplatsen.
Enligt AFS 2008:13 2 § om skyltar och signaler bilaga 1 framgår att
”/…/ områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydliga mängder farliga ämnen eller beredningar ska markeras med tillämpliga varningsskyltar enligt bilaga 2”
Om inte
”/…/ märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är lätt att upptäcka och förstå.”

Eller
”/…/ riskerna /.../ kan undvikas eller begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller arbetsorganisatoriska åtgärder (2 §).”
AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker 13 § fastslår att:
”Berörda arbetstagare ska informeras om vilka hälso- och olycksfallsrisker som är förbundna med de kemiska riskkällor som hanteras /…/ och om hur dessa risker ska förebyggas.”
En kemisk riskkälla kan enligt AFS 2011:19 vara ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans som, kan medföra ohälsa eller olycksfall genom

  • sina hälsofarliga egenskaper
  • sina egenskaper när det beror på det sätt på vilket ämnena används eller förekommer
  • sin temperatur
  • att minska halten syrgas i luften eller
  • att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion.

Arbetsgivaren som har sin uthyrda personal i kundens lokaler ska förvissa sig om att kunden gjort en riskbedömning (5 §), dokumenterat den (6 §) och vidtagit de åtgärder som krävs (11 – 13 §§) innan arbetet får påbörjas (2 §).

Gasflaskor
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor (AFS 2001:4). 8 § slår fast att:

”Gasflaskor med tillhörande utrustning skall hanteras och förvaras på ett från säkerhetssynpunkt lämpligt sätt.

I arbetslokal får endast finnas det antal gasflaskor som behövs för arbetets utförande.

Varningsskylt för gasflaskor skall finnas uppsatt i anslutning till dörren till lokal eller annat utrymme där flaskor förvaras. Varningsskylt skall även finnas invid flaskors uppställningsplats om flaskorna inte är väl synliga.”

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Gasflaskor (AFS 2001:4)
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Skyltar och signaler (AFS 2008:13)
Krook, K. (red.) (2006). Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor. 9., [rev.] uppl. Stockholm: Prevent
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap www.msb.se

Se även
Brandskydd


Andra som läste detta läste även
Brandskydd
Alkohol och droger
Arbetsledare
Arbetsgivare
Påföljder