Byggbevakning

En byggarbetsplats förändras kontinuerligt och sysselsätter många yrkesgrupper och företag. Det medför särskilda risker för väktare, som arbetar dygnets alla timmar med de varierande uppgifter som det kan innebära, däribland in- och utpasseringskontroll, kontroll av regelefterlevnad hos behörig personal samt förebyggande av stölder och intrång.

Arbetsmiljöplan
Bevakningsföretaget och/eller väktaren ska ta kontakt med arbetsplatsens byggarbetsmiljösamordnare och erhålla den arbetsmiljöplan som med få undantag ska finnas på alla byggen.

Arbetsmiljöplanen beskriver gemensamma regler på byggarbetsplatsen och hur arbetsmiljöarbetet är organiserat. Arbetsmiljöplanens omfattning är beroende av arbetenas storlek och risker.

En vanlig plan bör innehålla

Regler för arbeten med särskild risk
När arbeten innehåller riskerna som specificeras nedan ska planen dessutom innehålla en dokumentation över vilka förebyggande åtgärd man vidtagit.

 • Risk för fall
 • risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark
 • arbete med kemiska och biologiska ämnen
 • exponering för joniserande strålning
 • närhet till högspänning
 • drunkningsrisk
 • arbete i brunnar och tunnlar
 • undervattensarbete med dykarutrustning
 • arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck
 • arbete vid vilket sprängämnen används
 • upp- och nedmontering av tunga byggelement
 • passerande fordonstrafik
 • rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.

Start-stopp-rutin
Varje byggarbetsplats kräver sina särskilda bevakningsrutiner. En rutin att anmäla sig till en särskild utsedd person vid överenskomna tidpunkter, enligt vad som föreslås i kommentarerna till 4 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Ensamarbete (AFS 1982:3), kan vara gemensam för alla.

Rutinen innebär att väktaren anger positionskoder via radio till lednings- och/eller larmcentralen när en rond börjar och när den slutar. Det medför att lednings- och/eller larmcentralen kan skicka assistans om övervakningstiden överskrider en viss längd.

På- och avrop via radio kan också ske direkt till operatören som därigenom mer påtagligt följer rondens början och avslut.

Personlig skyddsutrustning
I första hand ska arbetsmiljörisker begränsas och hanteras genom tekniska och organisatoriska åtgärder (AFS 2001:3, 5 §) så nära riskkällan som möjligt. På en byggarbetsplats kan detta vara svårt om inte omöjligt varför vissa risker får hanteras genom personlig skyddsutrustning. I tabellen nedan finns exempel på vilka risker och risksituationer som kan minimeras med olika former av skyddsutrustning.

Fullt arbetsgivaransvar
Observera att samordningsansvaret och arbetsmiljöplanen inte minskar bevakningsföretagets ansvar för väktarna. Där ingår bl.a. att väktarna ska ha tillräckliga instruktioner, en fullgod introduktion och rätt utrustning.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > Produktion, industri och logistik > Byggnads- och anläggningsarbete
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Ensamarbete (AFS 1982:3)

Se även
Samordningsansvar


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Alkohol och droger
Arbetsmiljöplan
Påföljder
Checklista