Diskriminering

Bearbetad text av Lina Gidlund, verksamhetsansvarig för Diskrimineringsbyrån Uppsala.

Diskriminering är förbjudet enligt lag. Kortfattat är diskriminering enligt lag när en person behandlas sämre än hur någon annan behandlas eller skulle ha behandlats (faktisk eller hypotetisk jämförelseperson) och det finns ett orsakssamband mellan den sämre behandlingen och någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Två viktiga skillnader mellan det civilrättsliga skyddet mot diskriminering, som finns i diskrimineringslagen (2008:567), och det skydd mot olaga diskriminering i Brottsbalken 16 kap. 9 §, är att i diskrimineringslagen är det effekten för den som utsätts som räknas, inte avsikten, och det är verksamheten som är ansvarig, inte den enskilde.

I det civilrättsliga skyddet enligt diskrimineringslagen anges vilket ansvar en verksamhet har när en representant för verksamheten agerar gentemot en enskild, till exempel en anställd, kund eller allmänheten. Det är verksamheten, och inte den enskilde representanten för verksamheten, som är ansvarig för att diskriminering inte sker. Enligt brottsbalkens skydd mot olaga diskriminering kan både den enskilde representanten och näringsidkaren hållas ansvarig för diskriminering. Skyddet mot diskriminering finns även inskrivet i exempelvis Regeringsformen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Alkohol och droger
Påföljder
Arbetsledare
Arbetsmiljöverkets författningssamling