Ensamarbete

Många arbetstagare i bevakningsbranschen arbetar ensamma. Ensamarbete kan medföra en isolering, som i längden kan vara nedbrytande samt orsaka stressrelaterade problem och sjukdomar. Skift- och nattarbete kan innehålla flera sådana riskfaktorer. Faran för att utsättas för våld och hot kan också öka.

Fysisk och social isolering
Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ensamarbete (AFS 1982:3) varnar för fysisk och social isolering. Fysisk isolering sker där arbetstagaren inte kan få kontakt med andra människor utan att använda ett tekniskt kommunikationshjälpmedel.

Med social isolering menas att man förvisso kan ha andra människor i sin närhet men att dessa inte förväntas hjälpa till i en farlig situation (AFS 1982:3, 1 §). Ett exempel kan vara en butikskontrollant vars uppgift är att gripa snattare. Vid ett ingripande kan man inte räkna med att andra personer, vare sig det är butikspersonal eller kunder, kommer komma väktaren till assistans.

Ensamarbete får utföras men då ska det organiseras så att den som utför det inte löper större risk för skada än om denne hade andra arbetstagare närvarande (AFS 1982:3, 3 §). Reglerna kräver vidare att ensamarbete ska planeras och ordnas så att arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor beaktas. Arbetsgivaren är vidare skyldig att se till att arbetstagaren utifrån dennes individuella fysiska och psykiska förutsättningar för att få utföra ensamarbete har tillräcklig

Underrätta skyddsombud
Vid riskfyllda uppdrag som sker genom ensamarbete ska skyddsombudet underrättas av arbetsgivaren (AFS 1982:3, 7 §). Finns risk för kroppsskada ska personen utrustas med exempelvis larm som gör att man kan få snabb hjälp i en nödsituation. I annat fall ska arbetet utföras med dubbelbemanning (4 §) eller inte alls. Innebär ensamarbetet en stark psykisk påfrestning, skall eftersträvas att arbetstagare kan få direktkontakt med arbetskamrater eller andra människor (5 §).

Skyddsombudets rätt att i vissa fall avbryta ensamarbete
Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse inte genast kan uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som en arbetstagare utför ensam. Det förutsätts att skyddsombud använder möjligheten att stoppa ensamarbete med omdöme (Arbetsmiljölagen 6 kapitlet 7 paragrafen).

Ett exempel på där ett skyddsombud från skyddssynpunkt, vid ensamarbete, skulle kunna motivera ett stopp om man inte får gehör hos arbetsgivaren är om ingen möjlighet till larm eller kommunikation ges.

Minderåriga (under 18 år enligt AML 5:1) får aldrig arbeta ensamma om det finns risk för olycksfall eller allvarliga kroppsskador (AFS 1982:3, 6 §). Detta bör särskilt beaktas vid planering av arbetsplatsförlagt lärande med elever som läser en gymnasieutbildning där väktarutbildning ingår. Det bör i sammanhanget även noteras att Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2017:10) förbjuder att elever utför självständigt arbete under det arbetsplatsförlagda lärandet.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Ensamarbete (AFS 1982:3) Arbetsmiljöverket, (u.å.) Ensamarbete – om möjligheterna att underlätta ensamarbetets påfrestningar,
(Broschyr ADI 252)
Polismyndighetens föreskrifter och allmänna PMFS 2017:10, FAP 573-1) råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Se även
Arbetstidslagen, Minderårig, Stress, Våld och hot


Andra som läste detta läste även
Skift- och nattarbete
Skyddskommitté
Arbetsmiljölagen
Skyddsombudsstopp
Tystnadsplikt