Färdolycksfall

En färdolycka är ett olycksfall som skett vid färd mellan arbetsplatsen och bostaden. Olika ersättnings- och bedömningsregler gäller beroende på om en trafikolycka skett i tjänsten eller vid färd till eller från tjänsten samt beroende på vilken typ av fordon som färden skett med (LO, 2013).

Trafikolycka i tjänsten: Arbetsolycka
Om färden skett i tjänsten betraktas istället olycksfallet som en arbetsolycka. Arbetsolyckor ersätts genom

  • socialförsäkringsbalk (2010:110) och
  • trafikskadelagen (1975:1410) och
  • avtalsförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA.

Anmälan görs i dessa fall till Försäkringskassan, det trafikförsäkringsbolag som det aktuella fordonet är försäkrat hos och till AFA Försäkring.

Trafikolycka till och från arbetet: Färdolycka
För färdolycksfallet gäller olika regler beroende på om färden skett med ett trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon, exempelvis en bil eller med ett icke-motordrivet fordon så som en cykel.

Omfattning
Alla färdolyckor omfattas som sker under den vanliga färden till eller från jobbet och

  • som står i tidsmässigt samband med arbetets början och slut eller
  • sker under den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på förskola eller
  • vid samåkning om den sker regelbundet.

Man omfattas inte av färdskyddet om man av rent privata skäl gör en längre avvikelse från den normala färdvägen (LO, 2013).

Därför är det viktigt att i anmälan ange tidpunkten för när färden påbörjades samt var olyckan inträffade.

Med trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon
Vid färdolycksfall, alltså färd till eller från arbetsplats och bostad med ett motordrivet fordon som enligt lag ska vara trafikförsäkrat kan ersättning för olyckan utgå genom bestämmelser i

  • socialförsäkringsbalken (2010:110) och
  • trafikskadelagen (1975:1410)
  • avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS).

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller inte vid olyckor med trafikförsäkringspliktiga motorfordon. Däremot kan ersättning eventuellt betalas ut från AFA Försäkrings avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).

Anmälan görs i dessa fall till Försäkringskassan, det trafikförsäkringsbolag som det aktuella fordonet är försäkrat hos och till AFA Försäkring

Med icke-motordrivna fordon
Vid färdolycksfall, alltså färd till eller från arbetsplats och bostad med ett icke-motordrivet fordon som inte behöver vara trafikförsäkrat, exempelvis en cykel bedöms ersättning utifrån reglerna i

Källor och mer information
Socialförsäkringsbalken (2010:110) SFB
AFA Försäkring, (2013). AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO: Försäkringsvillkor och bestämmelser
Landsorganisationen i Sverige (LO), (2013). Grundbok för försäkringsinformatörer 2013.
Stockholm: LO.

Se även
AFA Försäkring, Arbetsskada


Andra som läste detta läste även
AFA Försäkring
Arbetsskada
Skyddskommitté
Brandskydd
Tystnadsplikt