Företagshälsovård

Företagshälsovården (eller motsvarande expertresurser) är en avgörande faktor i arbetsmiljöarbetet. Eftersom företagshälsovård (FHV) i regel är en fristående, upphandlad tjänst är uttrycket ”man får det man önskar” relevant i sammanhanget.

FHV regleras i AML
3 kap. 2c § arbetsmiljölagen (AML) föreskriver att ”arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå”. Det är viktigt att skyddsombuden är involverade i upphandlingen av företagshälsovård (AFS 2001:1, 12 AR). Regler om företagshälsovården finns också i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Arbetsmiljöverket kan kräva FHV
Saknas resurser eller kompetens att lösa arbetsmiljöproblemen på en arbetsplats kan Arbetsmiljöverket kräva att man anlitar extern hjälp (AFS 2001:1, 12 §). Vanligtvis hänvisas arbetsgivare att anlita företagshälsovård.

Branschanpassad
En bra företagshälsovård kan identifiera sambandet mellan arbete och ohälsa. Den kan också föreslå konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Företagshälsovård i bevakningsbranschen bör ha särskild kompetens för

Viktig upphandling
Det är angeläget att arbetsgivaren – i samarbete med skyddsombud och/eller skyddskommittén

  • lägger stor vikt vid upphandlingen av företagshälsovård
  • fortlöpande påverkar utvecklingen av företagshälsovården
  • verkligen använder företagshälsovårdens expertis i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Prevent erbjuder en interaktiv behovsanalys som kan användas som upphandlingsstöd vid köp av företagshälsovård eller andra arbetsmiljö- eller hälsotjänster se Interaktiv behovsanalys på nätet: www.prevent.se > Arbetsmiljöarbete > Företagshälsovård > Att köpa tjänster från företagshälsovården > Den interaktiva behovsanalysen.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 2c §
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Andersson, G., Johrén, A. & Malmgren, S. (2004). Effektiv friskvård, lönsammare företag. (3., [rev.] uppl.)
Stockholm: Prevent.
Föreningen Svensk Företagshälsovård http://www.foretagshalsor.se/
Prevent (u.å.), Interaktiv behovsanalys, www.prevent.se > Arbetsmiljöarbete > Företagshälsovård > Att köpa
tjänster från företagshälsovården > Den interaktiva behovsanalysen
Sjöborg, L. & Lundquist, P. (2004). Att köpa hälso- och arbetsmiljötjänster: friska arbetsplatser är lönsamma.
(1. uppl.) Stockholm: Prevent.

Se även
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket, Friskvård, Rehabilitering, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Handlingsplan
Arbetsgivare
Arbetsmiljöpolicy
Arbetsmiljöverket