Friskfaktorer

Friskfaktorer
Friskfaktorer är det som gör att vi mår bra och håller oss friska i en vidare bemärkelse än fri från sjukdomar eller skador. Ett arbete med friskfaktorer stärker och förbättrar hela företaget. Det mesta uppfattas som självklarheter, men saknas allt för ofta.

Hälsoarbetets tre perspektiv
Hälsoarbetet kan kategoriseras utifrån tre områden, Efterhjälpande, förebyggande och hälsofrämjande (se figur 1). Det är viktigt att hälsoarbetet bedrivs inom alla tre områdena (Hultberg, 2010).

Figur 1. Illustrationen visar de tre överlappande hälsoperspektiv som behöver iakttas i det totala hälsoarbetet: Efterhjälpande, Förebyggande och Hälsofrämjande.

Hälsoarbete på tre nivåer
Hälsoarbetet bör utgå från de tre systemnivåerna individ, grupp och organisation för att vara effektfullt (Hultberg, (2010). Hälsoarbetet på individnivå syftar till att utveckla de personliga resurserna för exempelvis mer ork, på gruppnivå för ökad trivsel och bättre psykosocialt arbetsklimat. På organisationsnivå syftar hälsoarbetet till att påverka kvalité och lönsamhet (Rydqvist & Winroth, 2004).

Riskfaktorer
Genom forskning (Westerholm (red.) 1996) vet vi idag att följande organisationsfaktorer kan leda till en ohälsosam psykisk belastning och därmed öka risken för ohälsa:

 • Stor arbetsmängd – högt arbetstempo – tidspress
 • ensidigt, upprepat och monotont arbete
 • bristande kontroll över det egna arbetet
 • oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller
 • bristande erkänsla
 • upplevelse av orättvisor
 • ständiga förändringar – otrygghet i anställningen
 • risker för hot och våld
 • skiftarbete – oregelbundna arbetstider
 • konflikter – kränkningar – trakasserier
 • svåra/komplexa uppgifter
 • sociala konflikter
 • ensamarbete.

Friskfaktorer
På samma sätt som riskfaktorerna kan vi idag genom forskning även bekräfta vilka faktorer som är hälsofrämjande. Arbetsmiljöverket (Lindberg & Vingård, 2012) listar följande 13 faktorer som mest betydelsefulla för en frisk arbetsplats:

 • Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare
 • utvecklad kommunikation
 • samarbete/teamarbete
 • positivt, socialt klimat
 • medinflytande/delaktighet
 • autonomi/empowerment
 • rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål
 • erkännande
 • att utvecklas och växa i arbetet
 • lagom arbetstempo och arbetsbelastning
 • administrativt och/eller personligt stöd i arbetet
 • bra fysisk arbetsmiljö
 • bra relationer till intressenterna.

Genomförande
En mycket god idé är att vid väktarmöten, personaldagar, konferenser och vid andra personaktiviteter, genomföra grupparbeten tillsammans. Låt grupperna diskutera öppet och förutsättningslöst olika förslag och praktiska idéer kring ovanstående rubriker. Resultatet kan bli överraskande positivt.

Mätbarhet
I dagsläget saknas ett instrument som klarar av att mäta hur frisk en arbetsplats är utifrån de tre perspektiven och de tre nivåerna (se ovan). Arbetsmiljöverket (Lindberg & Vingård, 2012) ger i sin rapport dock exempel på verktyg som kan användas att för att mäta arbetsplatsens hälsa:

 • SF-36 Hälsoenkät
 • Ryff Psychological Well-being Scale
 • The WHO (ten) Well-being Index
 • WEMS – Work Experience Measurement Scale
 • STEPS for well-being in workplaces
 • Self-evaluation matrix for well-being at work activities.

Källor och mer information
Hultberg, A-M. (2010). Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. Omarb. och uppdat. version
Göteborg: Institutet för stressmedicin
Kjellman, M. (2006). Minsta möjliga friskvård - och lite till: [vad du som är friskvårdare, chef, anställd kan göra].
Stockholm: CKM.
Lindberg, P. & Vingård, E. (2012). Kunskapsöversikt: den goda arbetsmiljön och dess
indikatorer. Stockholm:
Arbetsmiljöverket.
Rydqvist L-G, Winroth J. (2004) Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion. Stockholm, SISU, Idrottsböcker
Westerholm, P. (red.) (1996). Psykisk arbetsskada - skadlig inverkan - samband med arbete: ett vetenskapligt
underlag för försäkringsmedicinska bedömningar. Solna: Arbetslivsinstitutet

Se även
Friskvård, Ledarskap, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljöverket
Skyddskommitté
Brandskydd
Kris &- stressreaktion
Friskvård