Friskvård

Friskvård är ett vidsträckt begrepp som betyder att förebygga sjukdomar. Det finns flera belägg för att det fungerar: sjukfrånvaron minskar om företaget genom friskvårdsinsatser stimulerar till fysiska, sociala och kulturella aktiviteter. Friskvård är en viktig arbetsmiljöfråga, som har sin givna plats i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därför är personalvårdande motion och friskvård numera skattebefriad för arbetsgivare (SKV M 2012:23). Skattereglerna om friskvård kan ändras från år till år. Skatteverket har aktuell information.

Lönsamhet?
Ekblom och Nilsson (2001) konstaterar att en friskvårdsinvestering som innebär att personal motionerar regelbundet under arbetstid över en tvåårsperiod kostar ett normalstort företag ca 14 000 kr per anställd. Företaget kan få tillbaka i snitt fem gånger pengarna som ett resultat av investeringen genom att

 • långtidssjuklönekostnader minskar
 • korttidssjuklönekostnader minskar
 • kostnaden för att kompensera förlorad produktion minskar
 • administrativa kostnader för vikarieförmedling, omorganiseringar etc. minskar
 • kapital-, material- och andra kostnader minskar (Rosendahl (red.) 2001).

Arbetsmiljöverket (Wessleus, 2005) konstaterar dock i sin rapport att det inte regelmässigt finns någon garanti för att friskvårdsinvesteringar ska ge avkastning. Lönsamhet kräver att arbetsmiljöarbetet pågår över en längre tid, bedrivs långsiktigt, konsekvent och ofta som en kombination av flera åtgärder.

En viss vaksamhet mot dåligt målstyrda friskvårdsinsatser är därför på sin plats. De bör ingå i ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och inte ensidigt användas för att åtgärda bara symptom på djupare problem i arbetet. Litteratur om och konsulttjänster för friskvård finns i rikliga mängder. Företagshälsovården kan ha egna resurser eller ge expertråd vid upphandling av andra.

Prevents internetbaserade verktyg LönSAM på nätet erbjuder möjlighet att beräkna kostnader respektive vinster för arbetsmiljöfrämjande personalinvesteringar. Se LönSAM på nätet www.prevent.se

Exempel på friskvårdsåtgärder
Motion
Det man vanligen tänker på i samband med friskvård är motion. Fysisk aktivitet motverkar både stressrelaterade sjukdomar och minskar risken för belastnings- och förslitningsskador. Dessa är några av de dominerande orsakerna till långvarig sjukskrivning och förtidspension.

Samvaro och kultur
Friskvårdsinsatser kan också vara av social och kulturell karaktär. De inte bara ”friskvårdar” företagskulturen – de kan också komplettera de praktiska åtgärderna för att förebygga risker med natt- och skiftarbete, då det är svårt t.ex. att få social stimulans samt att få tid, plats och ro för att äta och vila. Man talar om livsstilseffekter, exempelvis felaktiga kostvanor, rökning och fysisk passivitet på fritiden.

Laganda
Flera tänkbara friskvårdsformer kan gynna lagandan. Då kan syftena vara att träna arbetstagarna i att

 • förstå sin roll i gruppen
 • lyssna på varandra
 • skapa bra relationer
 • kommunicera bättre
 • se det positiva med olikheter i gruppen
 • ta ansvar och förstå vad lagarbete innebär.

Källor och mer information
Andersson, G., Johrén, A. & Malmgren, S. (2004). Effektiv friskvård, lönsammare företag. (3., [rev.] uppl.)
Stockholm: Prevent.
Ekblom B och Nilsson J (2001)”Aktivt liv - Vetenskap och praktik”. SISU idrottsböcker
Skatteverkets information om vissa förmåner för beskattningsåret 2013 (SKV M 2012:23)
Prevent http://www.prevent.se

Se även
Friskfaktorer, Företagshälsovård, Hälsobokslut


Andra som läste detta läste även
Friskfaktorer
Påföljder
Arbetsledare
Alkohol och droger
Diskrimineringslagen