GIA - GuardING Informationssystem om Arbetsmiljö

Med GIA är det lätt för BYA:s medlemsföretag att rapportera avvikelser, åtgärda problem, samt följa upp och få en samlad bild av arbetsmiljöproblem.

Vad är GIA?

GIA är en förkortning för Guarding – Informationssystem om Arbetsmiljö. GIA-systemet är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. Användaren anmäler enkelt händelser direkt på sin smartphone eller exempelvis via en medarbetarportal.

Ett effektivt verktyg!

GIA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i bevakningsbranschen att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. De som redan använder GIA ser samband mellan användning av GIA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av GIA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen, både i stort och för att snabbt kunna åtgärda enskilda händelser och brister!

Ger perfekt överblick!

En av GIA-systemets styrkor är överblicken.Du kan när som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Du tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor. Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser.

GIA utvecklas kontinuerligt!

Många företag är idag engagerade användare och hjälper till att kontinuerligt driva utvecklingsarbetet framåt. GIA är ett delsystem i IA som är framtaget av AFA Försäkring och skräddarsytt för att passa bevakningsbranschen.

Om ditt företag ännu inte är anslutet eller behöver information om GIA. Vänd dig till BYA Arbetsmiljöenheten.


Andra som läste detta läste även
AFA Försäkring
Arbetsledare
Skyddskommitté
Alkohol och droger
Våld och hot