Graviditet och amning

Arbetsmiljöverkets föreskrifter Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5) syftar till att förebygga att kvinnor utsätts för arbetsmiljörisker före och under graviditeter samt vid amning (1 §).

Föreskrifterna omfattar den arbetstagare som är

 • gravid
 • har fött barn högst 14 veckor innan arbetet ska utföras
 • ammar
 • har underrättat arbetsgivaren om detta (2 §).

Riskbedömning, samverkan och information
En kvinna är inte alltid medveten om sin graviditet. Riskerna för ett foster är i många fall störst under graviditetens första tre månader (Arbets- och miljömedicin, 2009). Därför ska, enligt de allmänna råden till 4 § AFS 2007:5, eventuella risker i arbetsmiljön för gravida redan ha kartlagts i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarna ska även ha informerats om dessa risker.

När graviditeten eller amningen blir känd ska arbetsgivaren i samverkan med arbetstagaren utföra en riskbedömning. Bedömningen ska undersöka om kvinnan utsätts för någon av ett antal riskfaktorer som förtecknas i föreskrifterna. Bland dem finns

 • fysikaliska faktorer som skulle kunna medföra fosterskador och/eller avlossning av moderkakan eller för tidig födsel, t.ex. vibrationer, stötar, buller och extrem kyla och värme
 • belastningsergonomiska faktorer, t.ex. manuell hantering av laster, arbetsrörelser och arbetsställningar samt fysisk uttröttning
 • biologiska risker enligt föreskrifterna Mikrobiologiska arbetsmiljörisker och smitta (AFS 2005:1)
 • kemiska ämnen om det är känt att de skadligt påverkar gravida kvinnors, fosters eller ammade barns hälsa
 • andra faktorer, t.ex. psykisk uttröttning, starka psykiska påfrestningar, våld eller hot om våld samt kränkande särbehandling.

Identifierade riskkällor ska bedömas utifrån sannolikhet och konsekvens. Om det finns risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa eller olycksfall ska arbetsgivaren snarast undanröja riskerna. Om det inte är möjligt ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.

Går det inte att anpassa arbetsförhållandena eller byta arbetsuppgifter kan kvinnan ansöka hos Försäkringskassan om graviditetspenning.

I bevakningsbranschen är alla arbeten med våldsrisker, t.ex. ordningsvakt, butikskontrollant direkt olämpliga för gravida.

Att låta en gravid kvinna utföra arbetet utan att ha åtgärdat risken medför straffansvar.

Förbjudna arbetsuppgifter
Det finns dessutom arbetsuppgifter som gravida alltid är förbjudna att utföra enligt lag:

 • Arbete med röntgenstrålning – över en viss dos
 • blyarbete
 • gruvarbete under jord
 • dykarbete
 • rök- och kemdykning
 • arbete med vissa biologiska ämnen.

Nattarbete och vila
En arbetstagare som är gravid eller har fött barn högst 14 veckor tidigare får inte beordras att utföra nattarbete om hon kan uppvisa läkarintyg (9 §). Arbetet ska ordnas så att det finns möjlighet att tillfälligt kunna vila i liggande ställning på arbetsstället (10 §).

Buller – en särskild risk
Arbets- och miljömedicin i Linköpings (2008) forskningssammanställning visar att barn som under fosterstadiet utsätts för framförallt lågfrekvent ljud överstigande 80 dB (A) riskerar

 • hörselnedsättning i hög- och mellanfrekvensregistret
 • tillväxthämning
 • låg födelsevikt.

Deras rekommendation är att miljöer som kräver hörselskydd helt undviks av gravida arbetstagare. Bukvägg, livmoder och fostervatten utgör endast en effektiv dämpning av höga frekvenser.

Dessutom kan bullerexponering som pågår över en längre tid orsaka trötthet, ökad utsöndring av stresshormoner och högt blodtryck hos den gravida kvinnan, vilket kan påverka en graviditet negativt.

Källor och mer information
Arbets- och miljömedicin i Göteborg, (2009) Faktablad om arbetsmiljörisker under graviditet: Arbets- och
miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Se även
Arbetsanpassning, Arbetsplatsens utformning, Buller


Andra som läste detta läste även
Alkohol och droger
Påföljder
Riskbedömning
Diskrimineringslagen
6 kap. 6 a §