Gruppledare

Av kollektivavtalet för säkerhetsföretag slutet mellan Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet framgår att en gruppledare helt eller delvis kan svara för bevakningen hos kund eller kunder, t.ex. som platsansvarig, och har bevakningspersonal till sin hjälp. Vissa företag skiljer mellan gruppledare och kvalificerade gruppledare där de senare kan ha fler administrativa arbetsuppgifter och i vissa fall en högre lönegruppsplacering än vanliga gruppledare.

Vilket ansvar en chef har beror inte på chefens titel utan baseras på vilka beslut denne har rätt att fatta och om denne har resurser i form av tid, kompetens och ekonomi att vidta arbetsmiljöåtgärder.

Notera att gruppledare är att betrakta som arbetare ej tjänstemän. Gruppledaren arbetar ofta i sin funktion som t.ex. väktare, parkeringsvakt eller skyddsvakt, men har även till uppgift att tillsammans med ansvariga chefer se till att kollegorna har rätt förutsättningar att utföra det dagliga arbetet på bästa möjliga sätt.

I gruppledarrollen ingår att vara vaksam på arbetskamraternas arbetsmiljö. Om en arbetskamrat bryter mot arbetsmiljöregler på arbetsplatsen åligger det denne att uppmana denne/denna att följa gällande arbetsmijöregler.

Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet är överens om att en gruppledare inte kan beordra ut heltidsanställd på fritiden samt att gruppledare inte kan tilldela skriftlig varning, säga upp någon eller avskeda någon. Dessa uppgifter ligger på närmaste arbetsledare/chef som innehar tjänstemannabefattning.

Arbetsmiljöutbildning för gruppledare - AFG
Parterna inom BYA - Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmijönämnd har beslutat att gruppledare kan erbjudas en 3-dagars utbildning i arbetsmiljö AFG. Se BYA:s hemsida för ytterligare information.

Källor och mer information
Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundets kollektivavtal
för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag.

Se även
Arbetsledare, Ledarskap


Andra som läste detta läste även
Arbetsledare
Ledarskap
Uppgiftsfördelning
Kollektivavtal
Tystnadsplikt