Haddons matris

Haddons matris (1980) är en riskhanteringsmodell som kan återfinnas beskriven på olika sätt men med den gemensamma nämnaren att de innehåller en tidsaxel som delar in en händelse i faserna före, under och efter samt en axel som ser på händelsen ur ett individ, teknik och miljöperspektiv.

Haddon formulerad även tio strategier som kan grupperas utifrån riskens tre faser; före, under och efter, se Haddons tio riskstrategier.

Modellen kan med fördel användas som stöd både i den förebyggande riskhantering och i olycksutredningar.

Figur 1. I exempelmatrisen ovan tillämpas ett s.k. MTO-perspektiv på faktorerna. Det innebär att faktorerna indelas i grupperna människa, teknik och organisation. Vid en olycksutredning kan matrisen bli till hjälp i en barriäranalys som ska visa vad som hade kunnat förhindra olyckan och/eller mildra konsekvenserna.

Preventionskuben
Haddons matris kan inte bara användas vid olycksutredningar utan även preventivt. Andersson & Menckel (1995) har en preventiv utgångspunkt när de vidareutvecklat Haddons matris med ytterligare en dimension, nämligen till att omfatta de tre nivåer som kan påverka om en risk kommer utlösa eller inte, nämligen individ, organisation och samhälle.

Figur 2. Modellen beskriver en modifierad variant av Haddons matris utökad med en tredje dimension, nivåerna individ-företag-samhälle.

Ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete bör ta hänsyn till samtliga tre dimensioner (Andersson, 2007).

Källor och mer information
Andersson, R. (2007), Generella principer för skadeprevention? I: Andersson, R. et al. (2008) Skador och skadeprevention – en antologi. Karlstad: Räddningsverket
Andersson R, & Menckel E. (1995) On the prevention of accidents and injuries: a comparative analysis of conceptual frameworks. Accid Anal Prev 1995;27:757-768.
Haddon W (1980), Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public policy. Public Health Report, 1980, 95:411–421.
Haglund, B.J.A. & Svanström, L. (1999). Evidensbaserad skadeprevention: om effekter och effektivitet i skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete. Stockholm: Avd. för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet.
Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2009). Verktyg: riskhantering : bevakning. (1. uppl.) Solna: Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).

Se även
Barriär, Haddons tio riskstrategier, MTO, Olycksutredning, Riskförebygga


Andra som läste detta läste även
Haddons tio riskstrategier
MTO
Omorganisation
Olycksutredning
Barriär