Handlingsplan

Risker som bedömts ska hanteras men inte åtgärdas direkt ska dokumenteras. Dokumentet kallas för handlingsplan och ska visa

  • vilka åtgärder som ska utföras
  • när de ska vara genomförda
  • vem som ansvarar för att det blir gjort (Hellberg & Tägtström, (red:er), 2014, sid. 71).

Det åligger arbetsgivaren att se till att en handlingsplan följs upp. Därför bör den också kunna visa om och när genomförda åtgärder har godkänts eller måste tas upp i en ny handlingsplan. Begreppet handlingsplan förekommer också i andra arbetsmiljö- och säkerhetssammanhang, t.ex. incidentberedskap och brandskyddsarbete.

Arbetsmiljöverkets webbplats har en mall för en enkel handlingsplan.

BYA erbjuder i sitt utbildningsmaterial för riskhantering ett exempel på hur en handlingsplan kan vara utformad. Materialet kan laddas ner från BYA:s webbplats. www.bya.se > Arbetsmiljö >Arbetsmiljömaterial>handlingsplan

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se
Hellberg A. & Tägtström M. (red:er) (2014), Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö:
Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig på Internet: www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Publikationer > Böcker
Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2009). Verktyg: riskhantering : bevakning. (1. uppl.) Solna: Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).

Se även
Brandskydd, Riskbedömning, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Arbetsmiljöverket
Brandskydd
Incident- och krisberedskap
Skyddsombudsstopp