Inbrottslarm

Inbrottslarm se sidorna om buller, våld och hot samt riskbedömning.

Beträffande inbrottslarm inom Stockholms län finns följande överenskommelse mellan Almega Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet (Bilaga 7 i gällande kollektivavtal):

Överenskommelse angående utryckning/åtgärd på inbrotts- och överfallslarm

Vid utryckning på inbrotts- och överfallslarm inom Stockholms läns polisområde där polismyndigheten inför sk utryckningsbegränsning eller av andra orsaker inte genomför utryckning ska, såvida det inte är uppenbart att fellarm eller dylikt föreligger, två (2) väktare möta upp på platsen, utom kl 06.00 - 20.00 då det räcker med en (1) väktare.

Gör bevakningsföretaget bedömningen at situationen så kräver, ska två (2) väkare rycka ut även under tiden kl 06.00 - 20.00.

Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal handläggs av de centrala parterna direkt.

Denna överenskommelse gäller från den 1 mars 1995 med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader.

Stockholm den 23 februari 1995


Andra som läste detta läste även
Konflikthantering
6 kap. 6 a §
Buller
Påföljder
Inspektion