Inspektion

Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsgivare följer de krav som finns i arbetsmiljölagen och i de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utfärdar. Kontrollerna sker vanligen genom inspektioner, som i regel föranmäls.

Arbetsmiljöverkets befogenheter
Enligt 7 kap. 1 § AML är det Arbetsmiljöverket som är den myndighet som ska kontrollera att AML efterlevs. För att kunna utföra denna uppgift har verket fått befogenheter att på begäran få

 • upplysningar
 • handlingar
 • prov
 • undersökningar utförda (AML 7:3).

Myndigheten har också rätt att

 • komma in på alla arbetsställen
 • göra undersökningar
 • ta prov utan att betala för detta.

Om arbetsplatsen som ska inspekteras vägrar kan verket begära handräckning av polis (AML 7:5).

Urval
Vilka arbetsplatser som blir föremål för en inspektion beror i hälften av fallen på Arbetsmiljöverkets egna teknikbaserade index som poängsätter nio olika variabler. Höga belastningspoäng ökar sannolikheten för en inspektion.

Den andra halvan av inspektionerna baseras bl.a. på

 • inspektörernas egna kunskaper
 • händelser som uppmärksammats i medierna
 • läkare som har anledning att tro att en skada/sjukdom är arbetsplatsrelaterad
 • skyddsombud (Arbetsmiljöverket, 2013:1).

Exempel på hur inspektion kan gå till
De allra flesta inspektionerna föranmäls via telefon eller brev men inspektören kan och har rätt att komma oanmäld. En eller flera inspektörer tillsammans med skyddsombud och en arbetsgivarrepresentant utför därefter inspektionen tillsammans (Arbetsmiljöverket, 2013:2).

Inspektören ger en muntlig återkoppling på plats. Om denne finner avvikelser meddelas de skriftligt i efterhand genom ett så kallat inspektionsmeddelande. Se Inspektionsmeddelande.

Bedömning
Arbetsmiljöverket kontrollerar vilka risker som finns i arbetsmiljön, men framför allt att arbetsgivaren arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms enligt den fyrgradiga SAM-skalan (Arbetsmiljöverket, 2003).

1. SAM saknas
2. SAM påbörjat
3. SAM fungerar
4. SAM fungerar och ger effekt

Ibland utförs en s.k. systeminspektion, som undersöker det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett djupare plan.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket, www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Vilka inspekterar vi?
Arbetsmiljöverket, www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Så går en inspektion till
Mossberg, O. (2006). Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. (1. uppl.) Stockholm: Prevent.

Se även
Inspektionsmeddelande, Påföljder


Andra som läste detta läste även
Kameraövervakning
Arbetsmiljöverket
Påföljder
Alkohol och droger
Arbetsmiljölagen