Inspektionsmeddelande

Om en arbetsgivare inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen kan Arbetsmiljöverket utfärda ett s.k. inspektionsmeddelande. Där uppmanas den ansvarige att vidta vissa åtgärder inom en bestämd tid.

Ett inspektionsmeddelande är inte ett formellt beslut enligt förvaltningslagen (1986:223) 22 § och kan därför inte överklagas.

Föreläggande och vite
Arbetsmiljöverket kan utfärda ett föreläggande (AML 7:7) om en arbetsgivare inte genomför åtgärderna i inspektionsmeddelandet. Ett föreläggande kan verket förena med ett vite, d.v.s. en penningsumma som det företag som inte följer föreläggandet åläggs att betala.

Förbud
Om bristerna inte åtgärdas kan Arbetsmiljöverket förbjuda (AML 7:7) den del av verksamheten som är farlig. Den som bryter mot förbudet kan straffas.

Överklagande
Förbud och förelägganden kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. För att ta upp målet i kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 7 kap.
Arbetsmiljöverket www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Inspektion

Se även
Inspektion, Påföljder


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Föreläggande
Alkohol och droger
Inspektion
Diskrimineringslagen