Introduktion

Att arbetstagaren får en ordentlig introduktion, eller läropass som det oftast kallas i bevakningsbranschen, kan vara avgörande för både kvalitén gentemot kunden och för arbetstagarens arbetsmiljö.

Regleringar
Förutom att upplärningens omfattning och innehåll kan regleras genom interna policyer eller i avtal med kunder finns regleringar och krav kring introduktionen i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematisk arbetsmiljöarbetet och inte minst i Polismyndighetens föreskrifter för väktare.

Arbetsmiljölagen
En bra introduktion i arbetet är ett sätt att uppfylla arbetsmiljölagens (AML 3:3) krav: “Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.”

AFS om systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt Arbetsmiljöverkets råd till Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 7 § ska arbetstagare introduceras i arbetet så tidigt som möjligt. Polismyndighetens föreskrifter om väktare För att självständigt få utföra bevakning som väktare krävs enligt Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2017:10, FAP 573-1) att man först genomgått en fullständig väktargrundutbildning. En sådan består av tre delar:

1. väktargrundutbildning del 1 om 88 timmar därefter
2. praktisk yrkesträning om 160 timmar för att få tillträde till utbildningens sista steg;
3. väktargrundutbildning del 2 om 40 timmar (FAP 573-1, 7:4).

Räknat från Vu1:ans första dag har man fyra år på sig att påbörja sin Praktiska Yrkesträning (PYT) (FAP 573-1, 7:4). När den väl påbörjats har man dock endast fyra månader på sig att slutföra sina 160 timmar. Om man inte hinner det får man börja om med Vu1.

PYT:en ska vara handledarledd men det räcker att den tilldelade handledaren är anträffbar via telefon och snabbt kan komma till hjälp (FAP 573-1, 7:5).

Om man utför PYT som värdetransportör eller butikskontrollant måste dock handledaren vara fysiskt närvarande och denne ska dessutom ha minst två års erfarenhet av den aktuella bevakningstypen. Den som utför sådan PYT får dessutom inte ingå i den ordinarie bemanningen (FAP 573-1, 7:5).

Genomförande
Introduktionen bör inte forceras. En nyanställd måste få rimlig lärotid innan han/hon avkrävs prestationer. Det gäller särskilt vid ensamarbete. Ett fadder- eller mentorssystem under introduktionsperioden kan vara användbart.

Introduktionen bör omfatta egna arbetsuppgifter och sambandet med andras. Den bör ge inblick i hur verksamheten i stort fungerar och vilka risker som finns i verksamheten. Introduktionen bör också beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem arbetstagaren ska vända sig till när det gäller arbetsmiljön.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 3 §
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Polismyndighetensföreskrifter och allmänna (PMFS 2017:10, FAP 573-1) råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Se även
Instruktioner


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Påföljder
Alkohol och droger
Instruktioner
Arbetsmiljöpolicy