Jämställdhet

Bearbetad av Lina Gidlund, verksamhetsansvarig för Diskrimineringsbyrån Uppsala.

Kön är en av de skyddade diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 2008:567. Kvinnor eller män får inte missgynnas på grund av kön.

Jämställdhetsplan
Företag med minst 25 anställda ska vart tredje år göra en jämställdhetsplan och en lönekartläggning. Bl.a. ska ev. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete redovisas. Verktyg för att göra lönekartläggning kan beställas från Diskrimineringsombudsmannen.

Jämställdhetsplanen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka åtgärder som ska genomföras den kommande treårsperioden. Från och med 2009 har kravet på en mångfaldsplan slagits samman med jämställdhetsplanen. Jämställdhetsplanen ska alltså omfatta de diskrimineringsgrunder där arbetsgivaren är skyldig att vidta aktiva åtgärder. Dessa är etnisk tillhörighet, kön och religion eller annan trosuppfattning.

En arbetsplats som vill vara öppen rekommenderas att inkludera alla grunder i sitt förebyggande arbete och upprätta en plan oavsett antal anställda. Planen kan användas som ett sätt att omvandla en policy för mångfald och jämställdhet i konkret handling. Detta är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet. Se även Diskriminering.

Positiv särbehandling
Vid rekrytering får positiv särbehandling tillämpas. Det innebär att företaget i annonsen anger att arbetsplatsen eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid två likvärdiga sökanden av olika kön kan den av underrepresenterat kön väljas.

Arbete och familj
Företagets policy kring arbetstagares möjligheter att förena arbete och familj är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Detta kan t.ex. vara att det är lika givet att chefen bokar in ett samtal för att planera föräldraledighet med en arbetstagare som väntar barn, oavsett om arbetstagaren är en man eller en kvinna.

Källor och mer information
Diskrimineringsbyrån www.diskrimineringsbyran.se
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Prevent www.prevent.se > Ämnesområde > Diskriminering

Se även
Diskriminering


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Alkohol och droger
Arbetsledare
Diskrimineringslagen
Jämställdhetsplan