Jämställdhet

Kön är en av de skyddade diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 2008:567. Kvinnor eller män får inte missgynnas på grund av kön.

Krav på dokumenterade aktiva åtgärder

Tidigare så ställde diskrimineringslagen krav på att arbetsgivarens arbete för jämställdhet skulle sammanfattas i en jämställdhetsplan. Men efter en lagändring 2017 så har kravet tagits bort och ersatts med en skyldighet att arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering.

Företag som vid ingången av kalenderåret hade minst 25 arbetstagare ska varje år dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagens kapitel 3 §§ 4 - 10 och varje år göra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens kapitel 3 § 8. Bl.a. ska ev. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete redovisas. Det skall även redogöras för åtgärder.

Företag som vid ingången av verksamhetsåret haft mellan 10 - 24 medarbetare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enlig 3 kapitlet 8-10 §§

Mer information för att göra lönekartläggning finns på diskrimineringsombudsmannens hemsida. Men det finns också HR-företag som har system för detta.

Aktiva åtgärder
Aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande enligt metoden undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Syftet är att motverka diskriminering i alla dess former, samt att främja lika rättighet och möjligheter.
Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivaren ska förse arbetstagarorganisation som arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal med, den information som behövs för att parterna ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

De områden som ska omfattas av aktiva åtgärder är:

Arbetsförhållanden - exempelvis samtalsklimat, arbetstider, utrustning, trakasserier och sexuella trakasserier.

Löner och andra anställningsvillkor - generella förhållningssätt när det gäller riktlinjer, kriterier för lönesättning och liknande, samt bestämmelser om löneförmåner som tjänstebil, bostads- och reseförmåner och bonussystem.

Rekrytering och befordran - att alla får möjlighet att söka lediga jobb, oavsett diskrimineringsgrund, gäller också vid intern rekrytering och befordran.

Utbildning och övrig kompetensutveckling - att alla får en möjlighet till kompetensutveckling och kunskapsöverföring, oavsett diskrimineringsgrund. Det ska också eftersträvas en jämn fördelning av män och kvinnor när det gäller utbildning och kompetensutveckling.

Föräldraskap och arbete - genom att begränsa övertid, arbete på obekväm arbetstid eller att införa flextid. Ge föräldralediga möjlighet att hålla kontakten med arbetsplatsen genom att informera om sådant som händer på arbetsplatsen och bjuda in till utvecklingssamtal och personaldagar.

Positiv särbehandling

Vid rekrytering får positiv särbehandling tillämpas. Det innebär att företaget i annonsen anger att arbetsplatsen eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid två likvärdiga sökanden av olika kön kan den av underrepresenterat kön väljas.

Arbete och familj
Företagets policy kring arbetstagares möjligheter att förena arbete och familj är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Detta kan t.ex. vara att det är lika givet att chefen bokar in ett samtal för att planera föräldraledighet med en arbetstagare som väntar barn, oavsett om arbetstagaren är en man eller en kvinna.

Se även Diskriminering.

Källor och mer information
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Prevent www.prevent.se

Se även
Diskriminering


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Påföljder
Diskriminering
Kris &- stressreaktion
Tystnadsplikt