Jämställdhet

Kön är en av de skyddade diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen 2008:567. Kvinnor eller män får inte missgynnas på grund av kön.

Krav på dokumenterade aktiva åtgärder
Företag som vid ingången av kalenderåret hade minst 25 arbetstagare ska varje år dokumentera arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagens kapitel 3 §§ 4 - 10 och varje år göra en lönekartläggning enligt Diskrimineringslagens kapitel 3 § 8. Bl.a. ska ev. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete redovisas. Det skall även redogöras för åtgärder.

Företag som vid ingången av verksamhetsåret haft mellan 10 - 24 medarbetare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen enlig 3 kapitlet 8-10 §§

Verktyg för att göra lönekartläggning kan finnas på diskrimineringsombudsmannens hemsida. Men det finns också HR-företag som har system för detta.

Planen för aktiva åtgärder ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka åtgärder som ska genomföras det kommande året. Från och med 2009 har kravet på en mångfaldsplan slagits samman med jämställdhetsplanen. Planen för aktiva åtgärder ska alltså omfatta de diskrimineringsgrunder där arbetsgivaren är skyldig att vidta aktiva åtgärder. Dessa är etnisk tillhörighet, kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och religion eller annan trosuppfattning.

En arbetsplats som vill vara öppen rekommenderas att inkludera alla grunder i sitt förebyggande arbete och upprätta en plan oavsett antal anställda. Planen kan användas som ett sätt att omvandla en policy för mångfald och jämställdhet i konkret handling. Detta är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet. Se även Diskriminering.

Positiv särbehandling
Vid rekrytering får positiv särbehandling tillämpas. Det innebär att företaget i annonsen anger att arbetsplatsen eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid två likvärdiga sökanden av olika kön kan den av underrepresenterat kön väljas.

Arbete och familj
Företagets policy kring arbetstagares möjligheter att förena arbete och familj är en viktig del i jämställdhetsarbetet. Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Detta kan t.ex. vara att det är lika givet att chefen bokar in ett samtal för att planera föräldraledighet med en arbetstagare som väntar barn, oavsett om arbetstagaren är en man eller en kvinna.

Källor och mer information
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Prevent www.prevent.se > Ämnesområde > Diskriminering

Se även
Diskriminering


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Påföljder
Diskriminering
Skyddskommitté
Arbetsskada