Kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 definierar behandlingen som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Exempel på kränkningar är psykiskt våld, social utstötning och trakasserier – även sexuella trakasserier och mobbning. I den äldre föreskriften (AFS 1993:17) om kränkande särbehandling räknas flera konkreta exempel upp på hur kränkningar kan yttra sig:

 • Förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj
 • medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
 • uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar av arbetstagaren
 • medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt.

I vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (H457) beskrivs kränkande särbehandling som att inte bli
hälsad på, bli kallad öknamn, att bli utfryst, att exkluderas från möten som man borde få vara med på, bli orättvist anklagad
eller personligt uthängd eller att bli kallad för elaka saker inför andra.

Observera att många fall av kränkande särbehandling kan falla inom ramen för diskrimineringslagen eller annan brottslagstiftning.

Arbetsgivarens skyldigheter enligt AFS 2015:4
Arbetsgivaren är skyldig att

 • klargöra att kränkande särbehandling är otillåten
 • vidta åtgärder för att undvika att kränkande särbehandling uppstår
 • ha rutiner för att hantera kränkande särbehandling
 • att se till att chefer och arbetsledare har tillräckliga kunskaper i att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

  Arbetsgivaren har även ett ansvar att agera vid kränkande särbehandling, och medarbetarna har en skyldighet att rapportera om hen eller någon annan blir utsatt, så att arbetsgivaren får kännedom och kan agera.

  Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Av rutinerna ska det framgå:

  1. vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer
  2. vad som händer med informationen, vad mottagaren ska göra
  3. hur och var de som är utsatta snabbt kan få hjälp
  4. rutinerna ska göras kända för alla arbetstagare

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)
Arbetsmiljöverket www.av.se > Hälsa och säkerhet > Psykisk ohälsa, stress, hot och våld > Kränkande särbehandling och mobbning
Björk Bovin, I. & Skoglund, K. (2008). Undvik mobbning på jobbet. (1. uppl.) Stockholm: Prevent.
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Prevent www.prevent.se

Se även
Arbetsmiljöpolicy, Diskriminering, Introduktion, Konflikthantering


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Rutin
Påföljder
Skyddskommitté