Lagar och regler

Tre A:n
Arbetsmiljölagstiftningen finns i huvudsak samlade i tre författningar:

Svensk lagstiftning är ett system av strikt rangordnade regelsamlingar. De är ordnade i grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter, se figur 1. Grundlagar och lagar har högst juridiskt värde och stiftas av riskdagen. Förordningar beslutas av regeringen och föreskrifter av en myndighet. Myndigheter kan även komplettera sina föreskrifter med allmänna råd som ger anvisningar hur en viss föreskrift bör uppfyllas.

De allmänna råden är till skillnad från övriga uppräknade författningar inte bindande. Utöver författningsregleringar är det vanligt att en bransch eller verksamhet även omfattas av interna policyer så väl som av nationella eller internationella standarder eller konventioner med arbetsmiljöinslag.


Figur 1. Pyramiden visar relationen mellan olika typer av författningstexter.

Som pyramiden (se figur 2) visar har arbetsmiljölagen störst tyngd, följd av arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, råd och rekommendationer. Om ett motsatsförhållande skulle uppstå mellan två olika regler har alltid den regel som befinner sig lägst i pyramiden företräde.


Figur 2. Pyramiden redovisar det hierarkiska förhållandet mellan arbetsmiljölag, förordning, föreskrifter och policyer. Vid ett motsatsförhållande har alltid den författning som befinner sig lägst företräde.

Hitta lagar och regler
Såväl arbetsmiljölagen som arbetsmiljöförordningen och relevanta föreskrifter ska enligt 5 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) finnas tillgängliga för arbetstagaren.

Arbetsmiljöverkets webbplats på www.av.se har under länken Lag och rätt s.k. PDF-filer för nedladdning med de viktigaste lagarna och reglerna på arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöverket tillhandahåller också s.k. regelpaket, såväl grundläggande som branschanpassade. De innehåller uppsättningar av lagtexter, relevanta exemplar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, böcker och broschyrer. Det mest aktuella för bevakningsföretag är branschpaketen Grundpaket och Värdetransporter.

Flera av Rikspolisstyrelsens föreskrifter påverkar bevakningsanställdas arbetsmiljö. Dessa finns som nedladdningsbara PDF-filer på www.polisen.se.

Sök upp och läs andra författningar på www.lagrummet.se.

Andra viktiga regelsamlingar
Utöver tidigare nämnda arbetsmiljölagar finns många andra regler som har betydelse för arbetsmiljön. Några av de viktigaste är:

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket; www.av.se > Lag och rätt
Domstolsverket; www.lagrummet.se
Polisen; www.polisen.se > Lagar och regler
Prevent; www.prevent.se

Se även
Arbetsmiljöverkets författningssamling, Arbetsmiljöförordningen, Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljöförordningen
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Föreskrift
Diskrimineringslagen