Ledningsjour

Bevakningsverksamhet pågår dygnet runt, alla dagar på året. Det är omständigheter som medför mycket speciella krav på arbetets ledning och organisation – inte bara ur arbetsmiljösynpunkt. Allvarliga händelser kan ibland uppstå mycket snabbt och de ordinarie resurserna räcker då inte till för att hantera situationen. I dessa fall kan det dessutom vara frågan om att beslut måste fattas som kostar stora belopp eller kan få allvarliga massmediala konsekvenser. Det är därför vanligt att man har ett antal utsedda nyckelpersoner på företaget som snabbt ska kunna ringas in för att agera i situationen.

Regleringar
Det finns inga direkta krav på en fungerande ledningsberedskap men indirekt kan man finna regleringar i

Dessutom finns standarden Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitetshantering – Krav ISO 22301:2012 som beskriver ledningsfunktionens vikt i företagets kontinuitets-, kris-, eller katastrofberedskapsplanering.

Exempeluppgifter
Det här är några exempel på händelser som företaget kan bestämma att ledningsjouren ska hantera:

 • Personskada som kräver läkarvård
 • större skada för kund
 • när arbetsledningen bedömer sig behöva stöd/bollplank
 • händelser som kan bli av större massmedialt intresse.

Framgångsfaktorer
Tänk på följande när en ledningsjour ska upprättas:

 • Personalen bör utses av ledningen bland företagets mest rutinerade personer, t.ex. driftchefer.
 • Beskriv uppgiften ledningsjour i uppgiftsfördelningen för de berörda.
 • Kontrollera att skrivningar om befogenheter att fatta beslut och ge instruktioner är tillräckliga.
 • Upprätta telefonlista och schema för ledningsjouren.
 • Anslå på olika platser på bevakningsföretaget vilka som ingår i ledningsjouren. (Privata telefonnummer m.m. har endast larm/ledningscentralen tillgång till).
 • Tillse att ledningsjouren har en pärm el. dyl. som följer med den som har jour, där alla viktiga rutiner finns beskrivna för tillbud, incidentberedskap m.m. I pärmen ska logglistor/dagbok finnas där anteckningar kring tider m.m. förs.
 • Upprätta rutiner för ledningsjouren. Ange t.ex. kraven på tillgänglighet per telefon/ personsökare/radio, rutiner för byte av ledningsjour och villkoren för när en jouransvarig ska inställa sig på företaget i samband med en incident.
 • Utvärdera ledningsjouren årligen.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
Rikspolisstyrelsens föreskrifter för bevakningsföretag (RPSFS 2012:18, FAP 579-2)
Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitetshantering - Krav ISO 22301:2012

Se även
Incident- och krisberedskap, Ledarskap, Uppgiftsfördelning


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Arbetsledare
Alkohol och droger
Diskrimineringslagen
Incident- och krisberedskap