Mångfald

Bearbetad av Lina Gidlund, verksamhetsansvarig för Diskrimineringsbyrån Uppsala.

Mångfaldsbegreppet hänvisar ofta till de positiva effekter som kommer av att människor är olika. Arbetsgivaren ska enligt Diskrimineringslagen 2008:567 arbeta för att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetssökanden och arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning. Se Diskriminering.

Från och med 2009 har kravet på en mångfaldsplan slagits samman med jämställdhetsplanen. Den tidigare mångfaldsplanen omfattade etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Se Jämställdhet.

Bevakningsbranschens verksamhet syftar till att öka säkerheten i samhället. Branschen behöver därför – likt polis och räddningstjänst – uppfattas som en trygghetsfaktor. Det förutsätter att samhället har förtroende för branschen. Förtroende bygger bl.a. på igenkänning och positiva referensramar.

Den tillit som bevakningsföretaget behöver kan skapas bl.a. genom mångfald, d.v.s. att bevakningsföretagets personal motsvarar sammansättningen av det moderna samhället. Det kräver att företaget ser de anställdas olika bakgrund och erfarenheter som en resurs som är utvecklande och förnyande. Det ger en dynamisk arbetsgrupp som ökar möjligheten att få tillträde till nya marknadsområden.

En arbetsgrupp där personalen har olika bakgrund i termer av etniskt ursprung, kön, religion m.m. skapar en högre igenkänningsfaktor hos allmänheten. Detta kan vara en viktig fördel i mötet med allmänheten. Det kan även ge en bild av bevakningsbranschen som ett potentiellt framtida yrkesområde och gynna rekryteringen av nya arbetstagare.

Källor och mer information
Diskrimineringsbyrån www.diskrimineringsbyran.se
Diskrimineringsombudsmannen www.do.se
Prevent www.prevent.se

Se även
Diskriminering, Jämställdhet


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Alkohol och droger
Diskrimineringslagen
Arbetsledare
Jämställdhet