Medicinska kontroller

Med en medicinsk åtgärd i detta sammanhang menas exempelvis hälso- och läkarundersökningar som görs föra att vara ett stöd i arbetsmiljöarbetet. De är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.

Arbetsgivarens skyldigheter
Alla som arbetar natt ska erbjudas kostnadsfria läkarundersökningar (4 f §). Det ska ske när tjänstgöringen börjar och därefter med sex års mellanrum – tre om arbetstagaren har fyllt 50 år (65 §).

Arbetstagaren har rätt att ta del av resultaten och de eventuella råd som motiverats av undersökningen (5 §).

Om det inte finns sekretesshinder ska arbetsgivaren få ta del av de medicinska kontrollerna. Om resultaten tyder på att arbetet kan leda till ohälsa ska arbetsgivaren vidta ohälso- och olycksförebyggande åtgärder (7 §)

Utöver kontroll vid nattarbete finns även andra tillfällen där arbetstagaren beroende på arbetsuppgift måste genomgå hälsoundersökningar. Dessa finns redovisade i AFS:en 4 §.

Definitioner
Som nattarbetande definieras den som

  • under en period som överstiger tre månader normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller
  • sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av årsarbetstiden om natten (63 §).

Natt är enligt AFS 2005:6 varje period om sju timmar som innefattar tiden 00 – 05 (64 §).

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se
Arbetsmiljöverkets föreskrifter; Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

Se även
Arbetstidslagen, Skift- och nattarbete


Andra som läste detta läste även
Skift- och nattarbete
Alkohol och droger
Nattarbete
Påföljder
Arbetsledare