Organisatorisk och social arbetsmiljö

Av arbetsmiljölagens 2 kap. 1 § framgår att arbetsmiljöarbetet ska täcka både fysiska, sociala och psykologiska aspekter:

”Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. /.../

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. /.../

Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.”

Arbetsmiljölagstiftningen präglas alltså av en helhetssyn på den arbetande människan. Helhetssynen innebär att det inte bara är de fysiska riskerna som ska undanröjas. De organisatoriska och sociala arbetsförhållandena ska så långt som möjligt också vara riskfria.

Många faktorer

Organisatoriska och sociala faktorer precis som fysisk kan leda till ohälsa. Exempel på sådana riskfaktorer är

Metoder för att undersöka organisatorisk och social arbetsmiljö
Enkäter, arbetsklimatanalyser, utvecklingssamtal och väktarmöten är några användbara metoder för att identifiera organisatoriska och sociala risker i arbetsmiljön.

Regleringar
Kriterierna för en bra arbetsmiljö i 2 kap. 1 § arbetsmiljölagen, lagens förarbeten och flera föreskrifter ger Arbetsmiljöverket stöd för att reglera och utöva tillsyn i arbetsorganisatoriska och sociala frågor.

Några av föreskrifterna är

Kritik mot tidigare lagstiftning
Trots alla tidigare reglering kring den organisatroiska och sociala arbetsmiljön visar forskning att reglerna i jämförelse med de som gäller fysisk arbetsmiljö historiskt sett varit alltför otydliga. Dessutom har Arbetsmiljöverket tidigare enbart gett ut allmänna råd, och inte föreskrifter om den sociala arbetsmiljön. Det har gjort att ingen arbetsgivare fram till 2016 vare sig dömts eller ens åtalats för arbetsmiljöbrott för att ha orsakat stressrelaterad ohälsa (Andersson, 2013), trots att stress ligger bakom en stor del av de arbetsorsakade besvären (Arbetsmiljöverket, 2010). Arbetsmiljöverket beslutade därför 2015 om att införa föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Dessa trädde ikraft 31 mars 2016. Föreskrifterna ersätter tidigare föreskrifter om kränkande särbehandling och omvårdnadsarbete i enskilt hem.

Föreskriften som är bindande reglerar bland annat

  • hur ohälsosam arbetsbelastning ska undvikas,
  • hur arbetstider ska förläggas för att undvika ohälsa och
  • vilka kunskaper som chefer och arbetsledare ska inneha för att förebygga ohälsa.

Vidare ska arbetsgivaren sätta upp mål som främjar den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Källor och mer information
Abrahamsson, L. (2011) Psykosocial arbetsmiljö - i teori och vardag: en exposé över områdets utveckling, omfattning och gränser, Arbetsmarknadsdepartementet
Andersson, P. (2013) Vidta alla åtgärder som behövs – en rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Juridiska institutionen,
Arbetsmiljöverket, (2010), Arbetsorsakade besvär 2010. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:4. Stockholm: Arbetsmiljöverket. www.av.se > Statistik > Arbetsmiljöverkets officiella statistik > Arkiv
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Arbetsmiljöverket.
Hultberg, A. & Ahlborg, G. (2008). Instrument för att mäta den psykosociala arbetsmiljön: en beskrivning av ett urval av de instrument som används inom företagshälsovård och forskning. Västra Frölunda: Institutet för stressmedicin.
Prevent www.prevent.se
Thylefors, I. (2008). Psykosocial arbetsmiljö. I Boghard, Mats et al (red). Arbete och teknik på människans villkor. Prevent.

Se även
Arbetsorganisation, Arbetstidslagen, Diskriminering, Ensamarbete, Friskfaktorer, Friskvård, Incident- och krisberedskap, Konflikthantering, Kris &- stressreaktion, Kränkande särbehandling, Organisationsförändring, Stress, Våld och hot


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Skyddsombudsstopp
Tystnadsplikt
Kris &- stressreaktion
Diskrimineringslagen