Policy

Med policy menas ”grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande” (Nationalencyklopedin).

All organiserad verksamhet behöver som regel flera övergripande styrdokument för att kunna nå uppsatta mål och resultat på ett effektivt sätt.

Ett företag behöver t.ex. en finanspolicy för sin överlevnad på lång sikt. Policyn har bl.a. mål och riktlinjer samt principer för bolagets finansiering och skuldförvaltning.

Av samma skäl behöver ett företag styrdokument för hur säkerhet och en tillfredsställande arbetsmiljö ska uppnås.

Policy för arbetsmiljön
Arbetsmiljöpolicyn är obligatorisk, enligt 5 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Den ska ta upp de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Policyn ska vara så konkret att den går att följa upp och ska dessutom anpassas till arbetsförhållandena inom varje avdelning eller enhet i verksamheten.

Hur man skriver en sådan policy och vad den bör innehålla finns beskrivet under uppslagsordet Arbetsmiljöpolicy.

Brandskyddspolicy
Lagen om skydd mot olyckor kräver att en fastighetsägare och/eller ett företag som nyttjare en byggnad, ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att ta fram egna handlingsplaner och brandskyddsdokumentationer, bl.a. en brandskyddspolicy.

Vad en sådan policy bör innehålla finns beskrivet under uppslagsordet Brandskydd.

Trafiksäkerhetspolicy
Arbetsmiljöverket kräver att t.ex. transportföretag har en arbetsmiljöpolicy som omfattar trafiksäkerhet. Eftersom trafiksäkerhetsfrågor kan utgöra en stor del av arbetsmiljön även i ett bevakningsföretag kan det vara användbart att upprätta en fristående trafiksäkerhetspolicy.

Vad en sådan policy bör innehålla finns beskrivet under uppslagsordet Trafiksäkerhetspolicy.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Systematiskt arbetsmiljöarbete

Se även
Arbetsmiljöpolicy, Handlingsplan, Målformulering, Målstyrning, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Trafiksäkerhetspolicy


Andra som läste detta läste även
Brandskydd
Arbetsmiljöpolicy
Alkohol och droger
Trafiksäkerhetspolicy
Handlingsplan