Riskbedömning

Oftast används begreppet riskbedömning i följande tre arbetsmiljösammanhang:

A. Ett steg i riskanalysprocessen där de risker som redan identifierats uppskattas utifrån sannolikhet eller konsekvens (se exempelvis Mattson, 2000 eller AFS 2005:16).
B. Ett steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet som förutom en bedömning av sannolikhet och konsekvens även en värdering av riskerna.
C. Ett samlingsnamn för de tre stegen riskidentifiering, riskanalys och riskutvärdering i riskhanteringsprocessen (Riskhantering - Principer och riktlinjer, ISO 31000:2009).

I BYA:s 6-stegsmetod sker riskbedömning i det fjärde steget som består av de tre momenten:

Regleringar
Arbetsgivare är skyldiga att genomföra riskbedömningar

Förändringar är t.ex. organisationsförändringar och nybyggnad, när nya arbetsmetoder införs och när utrustning som fordon, klädsel och personlig skyddsutrustning köps in.

Krav på riskbedömning kan dessutom återfinnas i följande arbetsmiljörelaterade författningar:

Källor och mer information
Bron, M., Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2014), Riskhantering i arbetsmiljön, Solna: Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA)
Mattson, B.( 2000). Riskhantering vid skydd mot olyckor – problemlösning och beslutsfattande. Karlstad: Räddningsverket.
Davidsson, G. & Anderzén, I. (2008). Riskbedömningar: idéer och fakta. (1. uppl.) Stockholm: Prevent.
Riskhantering - Principer och riktlinjer, ISO 31000:2009
Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2009). Verktyg: riskhantering : bevakning. (1. uppl.) Solna:


Andra som läste detta läste även
Riskanalys
Riskklassning
Omorganisation
MTO
Risk