Riskutvärdering

Riskutvärdering hör till det sista delmomentet i BYA:s fjärde riskhanteringssteg; Analysera, klassificera och utvärdera risker (Bron et al, 2014).

Riskutvärdering tar till skillnad mot det föregående steget, riskklassificering, till moraliska eller andra värden, kallade riskkriterier.. Att riskutvärdera är alltså att avgöra om risker kan tolereras eller måste åtgärdas och i vilken ordning åtgärder (barriärer) ska sättas in.

Den vänstra delen i tabellen nedan beskriver sambandet mellan riskklassning (vänstra kolumnen) och riskutvärdering (högra kolumnen). Figur


1. Tabell med riskklasser och åtgärdsbehov ur Riskhantering Bevakning – Verktyg, BYA 2010.

Tabellens formuleringar av åtgärdsbehoven passar kanske inte alla arbetsplatser. De kan behöva anpassas efter arbetsplatsens antal anställda och efter de risker som förekommer där. I bevakningsbranschen varierar arbetsförhållandena stort, t.ex. mellan normala kontorsuppgifter och värdehantering.

Värderingsriktlinjer
Det finns inga generella normer för vilka risker som är acceptabla. Målet är att minska risker så långt det är rimligt möjligt. Vad som är tillräckligt säkert kan värderas med utgångspunkt t.ex. från

  • den egna verksamhetens särskilda förutsättningar (antal anställda m.m.)
  • vad som är formell standard samt praxis på arbetsplatsen och i branschen
  • eventuella gränsvärden fastställda i lagar och förordningar (t.ex. för buller).

Observera att riskabla förhållanden, som tidigare har betraktas som försumbara, kan ha utvecklats till mer allvarliga risker p.g.a. förändringar i verksamheten (t.ex. arbetstider och bemanning). Värderingar av vad som är rimliga risker kan också förändras av den tekniska utvecklingen, av olyckor som har inträffat och av nya normer i samhället.

Kvalité
Det är viktigt att inte avsluta en riskvärdering utan att granska slutsatserna. Har prioriteringen blivit den bästa? Blir de mest allvarliga riskerna åtgärdade först? Ju högre kvalité i riskvärderingen desto effektivare blir nästa steg i riskhanteringen. Se Riskförebygga.

Källor och mer information
Davidsson, G. & Anderzén, I. (2008). Riskbedömningar: idéer och fakta. (1. uppl.) Stockholm: Prevent. Davidsson, G. (2003). Handbok för riskanalys. Karlstad: Statens räddningsverk.

Se även
Riskbedömning, Riskförebygga, Riskklassning


Andra som läste detta läste även
Riskklassning
Riskbedömning
Riskanalys
Riskhantering
Risk