Rutiner för AML och MBL i SAM

Här beskrivs medbestämmandelagens (MBL) relation till arbetsmiljölagen (AML) och vad det innebär för det praktiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Överlappning
MBL och AML överlappar varandra: AML ger arbetstagare och skyddsombud inflytande över arbetsmiljön. På arbetsplatser med kollektivavtal ger MBL de anställda, genom sina fackliga representanter, inflytande över arbetsgivarens verksamhet i stort. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket före beslut om viktiga förändringar.

Detta medför att båda lagarna tillämpas t.ex. när skyddskommittén beslutar om en arbetsmiljöförbättrande åtgärd som enligt MBL 11 § utgör en “viktigare förändring”. Omvänt kan en MBL-förhandling om företagets budget ha betydelse för arbetsmiljön.

MBL-mandat
Exemplen visar att det är en bra idé att samordna de två regelsystemen redan i det dagliga arbetet. Det kan ske genom att en facklig representant med förhandlingsmandat enligt MBL tar plats i skyddskommittén.

Det finns fler möjligheter:

  • Arbetsgivaren samverkar med skyddsombud/skyddskommitté enligt AML om en viktigare förändring före MBL-förhandlingen. Förändringens arbetsmiljöaspekt behandlas alltså först och blir underlag för MBL-förhandlingen.
  • Parterna kommer överens att inte ha MBL-förhandlingar om förändringar som arbetsgivaren och skyddsombud/skyddskommitté redan har samverkat om enligt ovan.

Källor och mer information
Arbetsmiljölagen (1977:1160) Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Se även
Arbetsmiljölagen, Medbestämmandelagen MBL, Skyddskommitté, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Medbestämmandelagen MBL
Skyddskommitté
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Påföljder
Arbetsledare