Rutiner vid olycksfall

Varje företag ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 5 § lägga upp egna arbetsmiljörutiner.

Rutiner ska finnas i nödvändig omfattning för olycksfall, rån eller andra allvarliga händelser som kan inträffa på arbetsplatsen enligt AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd 5 §. Rutinen ska beskriva vad som ska göras av vem och på vilket sett. Nedan följer ett förslag på hur en sådan rutin kan se ut:

 • Ev. skadade tas om hand, enligt rutin för L-ABCDE/HLR/D-HLR.
 • Polis och - om nödvändigt - sjuktransport kallas till platsen.
 • Larmcentral (eller arbetsledare) larmas.
 • Larmcentralen informerar arbetsledning som meddelar personalavdelning och skyddsombud.
 • Arbetsledaren ansvarar för att den drabbade, om det behövs, tas ur tjänst. Vid överfall på värdetransport svarar arbetsledaren även för att eventuellt gods omhändertas.
 • Den olycksdrabbade ska, om möjligt, ges tillfälle att underrätta anhöriga om vad som inträffat. Om detta ej är möjligt ska detta göras av arbetsledare eller polis.
 • Arbetsledaren informerar företagsledning vid allvarligare händelser. Arbetsledaren föreslår, vid behov, sjukbesök och ordnar transport till bevakningsföretaget eller sjukhus för vård. Om läkaren ej anger annat stannar arbetsledare eller skyddsombud kvar hos den skadade till behandlingen är klar eller någon anhörig kommer till sjukhuset.
 • Vid polisförhör bör arbetsledare, arbetskamrat, skyddsombud eller annan person närvara vid förhöret om polisen tillåter det.
 • Om det anses nödvändigt ska arbetsledaren ordna med transport av den skadade till bostaden och tillse att denne inte lämnas ensam. Lämpligt stöd/sällskap kan vara personalman, skyddsombud, anhörig eller arbetskamrat.
 • Arbetsledaren tillser att den drabbade vid behov får professionell hjälp att bearbeta händelsen mentalt.
 • Arbetsledaren informerar, så snart som möjligt, personalhandläggaren om det inträffade. Personalhandläggaren informerar företagshälsovården.

Incidentberedskap
Denna typ av rutiner kan med fördel integreras med företagets incidentberedskap. Se Incident- och krisberedskap.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Första hjälpen och krisstöd - (AFS 1999:7)

Se även
Första hjälpen & krisstöd, Incident- och krisberedskap, Kris &- stressreaktion


Andra som läste detta läste även
Incident- och krisberedskap
Rutin
Arbetsolycka
Första hjälpen & krisstöd
Färdolycksfall