Samverkan

Enligt Arbetsmiljölagen 3 kapitlet 1a paragrafen skall arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det finns således ett ömsesidigt ansvar att samverka i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivarens ansvar
Det innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att vidta åtgärder så att lokal skyddsverksamhet kommer igång och kan bedrivas i goda former.

Arbetstagarnas ansvar
Med rätten att delta i arbetsmiljöns utformning följer för arbetstagarna ett ansvar att medverka i olika samarbetsorgan och att vara aktiva när det gäller att utveckla arbetsmiljön i önskvärd riktning.

Enligt arbetsmiljölagen 6 kapitlet 1 paragrafen skall arbetsgivare och arbetstagare bedriva en på lämpligt sätt organiserad arbetsmiljöverksamhet.

Samverkan med skyddsombud
I samma kapitel i arbetsmiljölagen men i 6 paragrafen anges att "skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation... Skyddsombud skall vidare delta vid upprättandet av handlingsplaner enligt AML 3 kapitlet 2 a paragrafen...Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område"

I Arbetsmiljöverkets föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1, 4 paragrafen går att läsa:
"Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet".


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Skyddskommitté
Tystnadsplikt
MTO
Smitta