Skyddsombudsstopp

Ett skyddsombudsstopp kan avse ordinarie eller inhyrd personal och innebär att ett skyddsombud ser till att ett farligt arbete avbryts. Det får bara ske under vissa speciella omständigheter och – i de allra flesta fall – först efter att skyddsombudet har utfört en rad åtgärder. Bestämmelserna om skyddsombudsstopp finns i arbetsmiljölagen 6:7. Ett skyddsombudsstopp kan även kallas för

Regler för skyddsombudsstopp Skyddsombudet får avbryta arbetet vid följande tre tillfällen:

1. Om arbetet innebär omedelbart överhängande och allvarlig fara för liv eller hälsa (AML 6:7 1 st.).

2. I situationer där faran inte är omedelbart överhängande om den uppstår vid ensamarbete (AML 6:7 2 st.).

3. Om arbetsgivaren fått ett förbud från Arbetsmiljöverket att utföra en viss uppgift och inte rättar sig efter det (AML 6:7 3 st.).

Observera att i de två första fallen ska arbetsgivaren först ha underrättas för att få en möjlighet att åtgärda saken och/eller för att kunna få stoppet prövat av Arbetsmiljöverket.

Överklagan
Ett avbrutet arbete får inte återupptas innan Arbetsmiljöverket har tagit ställning till stoppet. Det sker först om arbetsgivaren själv vänder sig till Arbetsmiljöverket och begär det. Verket är då skyldigt att avgöra frågan snabbt. Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol av både arbetsgivaren och skyddsombudet (Tägtström, 2015).

Observera att stoppet inte behöver bli ett ärende för Arbetsmiljöverket, om arbetsgivaren åtgärdar de brister som orsakade stoppet och om skyddsombudet godkänner åtgärderna.

Exempel på tillvägagångssätt vid skyddstopp
Nedan följer en föreslagen handlingsplan i åtta steg som kan användas vid skyddsombudsstopp (Bron & Östergren, 2010):
1. Gör en självständig riskbedömning på platsen.
2. Samråd med en arbetsledare, ett annat skyddsombud, HSO eller ditt RSO.
3. Var tydlig i kommunikationen med arbetsgivaren när du meddelar att ett stopp kommer läggas om denne inte åtgärdar bristen.
4. Överväg om det kan vara tillräckligt att begära att arbetsgivaren åtgärdar bristen enligt begäran om AML 6:6a, se rubrik ovan.
5. Meddela omedelbart arbetsgivare om stoppet och förklara hur det kan hävas: a. Komma överens med skyddsombudet b. Att arbetsgivaren åtgärdar bristen c. Att arbetsgivaren vänder sig till Arbetsmiljöverket för att få ditt beslut överprövat. d. Meddela i förekommande fall ditt HSO.
7. Dokumentera så mycket som möjligt.
8. Fyll i och överlämna blanketten Skyddsombudsstopp om inte bristen omedelbart blir åtgärdad. Hänvisa till relevanta lagrum. Blanketten kan hämtas på BYA:s webbplats.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > För dig som är... > Skyddsombud Skyddsombudsstopp (blankett),
BYA, www.bya.se > Arbetsmiljö > Blanketter > Skyddsombudsstopp
Bron & Östergren (2010), Fälthandbok: Skyddsombud Bevakning, Stockholm: BYA
Tägtström, M. (red.) (2015). Arbetsmiljölagen: och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015. Stockholm: Arbetsmiljöverket

Se även
6 kap. 6 a §, Skyddsombud &- SO


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Tystnadsplikt
6 kap. 6 a §
Skyddsombud &- SO
Organisatorisk och social arbetsmiljö