Smitta

Ansvar för smittrisker i arbetsmiljön
Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smittämnen eller andra skadliga biologiska agens.

Om arbetsgivaren inte har tillräcklig kompetens för att själv göra undersökningar och riskbedöm­ningar av mikrobiologiska arbetsmiljörisker behöver arbetsgivaren ta hjälp utifrån.

När det finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker ingår detta i arbetsgivarens ansvar:

Reglerna om att bland annat undersöka risken att utsättas för skadliga biologiska agens och om krav på skyddsutrustning finns i Arbetsmijöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4).

Smitta av bl.a. hepatit (gulsot), TBC eller HIV kan överföras i samband med bevakningspersonals ingripanden. Smittrisk kan uppstå t.ex. vid

  • första hjälpen – risk för blodsmitta
  • mun-mot-munandning – risk för smitta genom saliv
  • skyddsvisitering – risk för kanylstick
  • situationer då personer känner sig hotade och avsiktligt försöker smitta.

Vårda och anmäl
Arbetsgivarens åtgärder vid misstänkt blodsmitta:

Inte arbetsskada
Den som får en smittsam sjukdom i arbetet kan bedömas som arbetsskadad bara om smittan uppkom i t.ex. laboratoriemiljö och vissa vårdsituationer. Smittfall i bevakningsbranschen bedöms som olycksfall.

Källor och mer information
Arbetsmiljöförordning (1977:1166) 2 § Möller, K. (2013). Åtgärder vid exponering av blod: www.vardhandboken.se > Personalsäkerhet > Stick- och skärskador samt.ex.ponering med risk för blodburen smitta hos personal: Åtgärder vid exponering av blod

Se även
Arbetsskada, Paragraf-tre-tre-a-anmälan


Andra som läste detta läste även
Kris &- stressreaktion
Skyddskommitté
Tystnadsplikt
Brandskydd
Ensamarbete