Tillträdesrätt

Skyddsombud har enligt 6 kapitlet 10 paragrafen andra stycket arbetsmiljölagen (AML) rätt att få tillträde till andra arbetsställen än de som den egna arbetsgivaren råder över men där någon av dennes anställda arbetar. Till exempel måste en arbetsgivare som anlitar bevakningspersonal låta skyddsombuden från bevakningsföretaget få tillträde till arbetsstället i den utsträckning som skyddsombuden behöver för att de ska kunna bevaka bevakningspersonalens arbetsmiljöförhållanden.

Skyddsombudets befogenheter gentemot den som råder över arbetsstället är dock begränsad till en tillträdesrätt. Det är den ordinarie arbetsgivaren som ska svara för att skyddsombudet får underlag för sin verksamhet i form av deltagande i planering, utbildning, ledighet, information och så vidare.

Utifrån vad skyddsombudet upptäcker på det främmande arbetsstället kan hen vidta de åtgärder som framgår i 6 kap., som att vända sig till Arbetsmiljöverket enligt 6 a paragrafen eller avbryta farligt arbete enligt 7 paragrafen i avvaktan på Arbetsmiljöverkets ställningstagande. Skyddsombuds så kallade hänvändelse till arbetsgivare enligt nämnda paragrafer ska ske till den ordinarie arbetsgivaren, även när det gäller missförhållanden på främmande arbetsställen.

Skyddsombudets tillträdesrätt förutsätter inte någon särskild underrättelse till den som råder över arbetsstället. Det är tillräckligt att skyddsombudet vid sitt besök visar att hen som skyddsombud företräder de arbetstagare som utför arbetet på det främmande arbetsstället (se lagens förarbeten proposition 1993/94:186 sidorna 69-70). Den som råder över arbetsstället och vägrar skyddsombudet tillträde kan bli skadeståndsskyldig enligt 6 kapitlet 11 paragrafen i arbetsmiljölagen.

Enligt arbetsmiljölagen ska det alltså räcka med att skyddsombudet visar att hen företräder arbetstagarna som utför arbete på det främmande arbetsstället, och då ska uppdragsgivaren som råder över arbetsstället bevilja tillträdet. Om uppdragsgivaren som råder över arbetstället vägrar detta kan den bli skadeståndsskyldig.


Andra som läste detta läste även
Målformulering
MTO
Kameraövervakning
Arbetsmiljölagen
Brandskydd