Trafiksäkerhetspolicy

Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 2 §). I arbetet ingår bl.a. att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker i arbetsmiljön (Hellberg & Tägtström, (red:er), 2014, sid. 14). I samband med detta ska även en arbetsmiljöpolicy formuleras (5 §). I de fall där det är aktuellt ska policyn även omfatta trafiksäkerhet.

Eftersom trafiksäkerhetsfrågor kan utgöra en stor del av arbetsmiljön även i ett bevakningsföretag kan det vara användbart att upprätta en fristående trafiksäkerhetspolicy.

I likhet med arbetsmiljöpolicyn ska policyn tas fram i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare (AFS 2001:1, 4 §).

Undersök arbetsförhållanden För att skapa en anpassad trafiksäkerhetspolicy bör arbetsmiljön först inventeras. Arbetsmiljöverket (ADI 578) föreslår att följande frågor ingår i undersökningen:

 • Hur många kör i tjänsten?
 • Håller de anställda hastighetsbegränsningarna?
 • Använder alla bilbälte?
 • Är alla nyktra och drogfria när de kör i tjänsten?
 • Är de pigga och utvilade?
 • Har personalen tillräcklig utbildning?
 • Vad för slags fordon används?
 • Används rätt fordon för uppgiften?
 • Kör någon med egen bil i tjänsten?
 • Tar vi in trafiksäkerhetsaspekterna vid inköp av fordon?
 • Planeras arbetet så att personalen har tillräcklig tid för uppdraget och slipper stressa i trafiken?
 • Vilka trafiksäkerhetsrisker medför alla tjänstemil?
 • Har det inträffat några olyckor eller allvarliga tillbud?

Omfattning och syfte Policyns formuleringar ska förklara hur arbetsförhållandena ska vara för att en tillfredsställande trafiksäkerhet ska uppnås. Policyn ska ta upp såväl de fysiska, psykologiska som organisatoriska förhållanden som har betydelse för trafiksäkerheten.

En trafikpolicy bör innehålla

 • de åtgärder som arbetsgivaren använder för att se till att policyn följs
 • regler för den som kör bil i verksamheten, så som säkerhetskontroll av fordon, vila, mobiltelefonanvändning och hastighetsbegränsningar
 • de egenskaper fordonen ska ha, även vad gäller säkerhetsutrustning och miljöpåverkan
 • övrigt som kan vara viktigt, exempelvis användande av egen bil i tjänsten och hyrbilar m.m.

Arbetsmiljöverkets rekommenderade innehåll i en trafiksäkerhetspolicy kan laddas ner från verkets webbplats. Se nedan.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Arbetsmiljöverket (u.å.), Bra arbetsmiljö på väg, (ADI 578). Solna: Arbetsmiljöverket. www.av.se > Publikationer > Broschyrer
Arbetsmiljöverket www.av.se > Temasidor > Samtliga temasidor: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöverket www.av.se > Produktion, industri och logistik > Transport och kommunikationer
Hellberg A. & Tägtström M. (red:er) (2014), Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö:Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Stockholm: Arbetsmiljöverket.
Tillgänglig på Internet: www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Publikationer > Böcker

Se även
Arbetsmiljöpolicy, Policy, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Policy
Arbetsmiljöpolicy
Påföljder
Alkohol och droger
Arbetsmiljöverket