Utvecklingssamtal & medarbetarsamtal

Utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal som det ibland kallas, är en strukturerad dialog om personen och arbetsplatsen som direkt eller indirekt också berör arbetsmiljön. Varje chef bör minst en eller två gånger per år ha utvecklingssamtal med sina närmaste medarbetare. Samtalet kan handla både om hur verksamheten förändras och om den personliga utvecklingen – inte minst i relation till arbetsgruppen.

Samtalets arbetsmiljöinriktning Utvecklingssamtal kan vara en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ett bra och dessutom rekommenderat sätt att kartlägga risker i arbetsmiljön (Hellberg & Tägtström, (red:er), 2014, sid. 56). Genom samtalet kan chefen få en god bild av medarbetarnas

 • förhållande till rutiner
 • förhållande till risker
 • den psykosociala arbetsmiljön,
 • utbildningsbehov
 • utrustningsbehov
 • ambitioner
 • tidigare okända färdigheter.

Utvecklingssamtal är utmärkta för att kartlägga kompetens. Genom samtalet kan man enkelt se och dra fördel av den rika kompetens som ofta finns bland väktarna från tidigare arbeten och utbildningar.

Tips på genomförande

 • Det är viktigt att det finns fasta frågor som återkommer i samtalen, så att arbetsledaren också kan få en samlad bild av arbetsgruppen och hur den förändras över tid. Förbered gärna en mall inför samtalet så blir det lättare att komma ihåg vad som ska tas upp. Arbetsmiljö är en central punkt att diskutera. Mallen bör lämnas över till medarbetaren i god tid före samtalet med uppmaningen att denne ska fylla på med punkter som medarbetaren vill ta upp.
 • Avsluta ett samtal med att sammanfatta det och anteckna vad ni kommit överens om.
 • Som chef bör man läsa på och begära resurser från ledningen för att kunna leda samtalet på ett effektivt sätt. Dessa samtal riskerar annars att uppfattas som ojämlika förhör eller bli pinsamma om inte samtalsledaren har fått utbildning för saken.
 • Hitta former för samtalet som gynnar öppenhet och förtrolighet. Valet av miljö kan bli avgörande.
 • Börja gärna samtalet med att gå igenom anteckningarna från föregående samtal.
 • Skilj mellan lönesamtal och utvecklingssamtal. Om lönesamtal är aktuellt bör det hållas som ett separat samtal.
 • Sätt upp förhållningsregler i förväg och informera medarbetarna om vad som ska tas upp (och vad som inte tas upp). Exempel kan vara att man i förväg bestämmer hur lång tid samtalet ska ta, regler för feedback och om det som sagts på mötet får föras vidare m.m.
 • Överväg om årets första samtal kan ske som ett gemensamt gruppsamtal med arbetslaget som komplement till de individuella samtalen. Det kan skapa en större förståelse för varandras arbetsuppgifter.

Källor och mer information
Hellberg A. & Tägtström M. (red:er) (2014), Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö:Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Stockholm: Arbetsmiljöverket.
Tillgänglig på Internet: www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Publikationer > Böcker
Prevent www.prevent.se

Se även
Ledarskap


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Arbetsledare
Diskrimineringslagen
Alkohol och droger
Tystnadsplikt