Varning eller suspension

Skriftlig varning är ett arbetsrättsligt begrepp, som också har betydelse för arbetsmiljön.

Före åtgärden ”varning” ska den anställde ges möjlighet att ändra ett påvisat felaktigt beteende. Förslagsvis med en instruktion som beskriver rätt beteende.

Ett exempel på när en varning kan komma ifråga är om den anställde medvetet och grovt åsidosätter givna regler för en säker arbetsmiljö. Regler vars syfte är att skydda liv och främja hälsa.

Varning eller suspension
Begreppet varning kan ha två betydelser:
En disciplinär bestraffning med stöd i kollektivavtal §15 moment 5.

1. Om en arbetstagare har gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela den anställde skriftlig varning. Sådan åtgärd ska omgående delges den lokala fackliga organisationen. Fackföreningen har möjlighet att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgärden.

2. Om arbetstagaren gjort sig skyldig till förseelse/misskötsel som kan föranleda uppsägning eller avskedande ska arbetsgivaren överväga att använda disciplinpåföljd i form av suspension istället för uppsägning eller avsked.

Om arbetstagarparten har påkallat förhandling och yrkat att arbetsgivaren ska tillgripa disciplinpåföljd i stället för uppsägning eller uppsägning istället för avsked, får arbetsgivaren inte låta åtgärden gå i verkställighet förrän parterna förhandlat lokalt och/eller centralt.

Om överenskommelse om suspension träffas ska arbetstagaren godkänna åtgärden. Under suspensionstiden har arbetssgivaren inga ekonomiska förpliktelser gentemot den anställde.


Andra som läste detta läste även
Diskrimineringslagen
Åtgärda risker
Skyddskommitté
Kris &- stressreaktion
Tystnadsplikt